És inconstitucional liquidar la plusvàlua municipal en les transmissions d’immobles en les quals no s’hagi produït un increment de valor.El Tribunal Constitucional, en sentència de 11 de maig de 2017, ha declarat parcialment inconstitucionals i nuls alguns articles relatius a l’impost de plusvàlua municipal (Llei reguladora de les Hisendes Locals). Estenent així a tota Espanya la doctrina acordada al febrer del present any per a les comunitats d’Àlaba i Guipúscoa (Diputacions Forals).En aquesta sentència s’indica que l’impost de plusvàlua municipal, tal com ho coneixem, vulnera el principi constitucional de capacitat econòmica. Indicant que el mer transcurs del temps no pot generar una plusvàlua. I, per tant, els supòsits en els quals en la transmissió de l’immoble no s’hagi produït un increment de valor respecte a la seva adquisició (benefici), o en els que fins i tot s’hagin generat pèrdues per aquesta operació, no haurien d’estar subjectes a aquest impost.El Tribunal Constitucional també assenyala, en aquesta sentència, que serà competència del legislador dur a terme les modificacions o adaptacions de l’impost per solucionar la nul·litat i inconstitucionalitat de certs articles de la Llei reguladora de les Hisendes Forals (art. 107.1, art. 107.2 a) i art. 110.4).Aquesta sentència obre la porta a les possibles reclamacions de les plusvàlues municipals pagades en operacions no prescrites (4 anys) en les quals es va transmetre un immoble amb pèrdues. Es calcula que són al voltant de 550.000 vendes segons les primeres estimacions.