Si acabes d’adquirir un habitatge d’obra nova, convé crear una comunitat de propietaris per organitzar el seu funcionament i l’ús dels elements comuns.OBLIGATORIETAT:Expressament no existeix una obligació de constituir la comunitat de propietaris en el Codi Civil de Catalunya, però resulta molt recomanable fer-ho el més aviat possible i evitar que cada veí actuï pel seu compte, generant conflictes i problemes de convivència.Per contractar el manteniment de l’ascensor, obrir un compte corrent, aprovar el pressupost, contractar personal, nomenar els càrrecs que han de representar a la comunitat, i moltes més qüestions del dia a dia de la comunitat, cal una mínima estructura que es posa en marxa a partir de la constitució de la mateixa.PASSOS PER CONSTITUIR LA COMUNITAT DE PROPIETARIS:

 1. Convocar als veïns a una primera reunió. En ella es redactarà l’Acta de Constitució amb els acords que s’adoptin, es redactaran els Estatuts i triarà al President i Secretari.
 2. Gestionar l’autorització de signatures i aprovar un pressupost inicial.
 3. Legalitzar el Llibre d’Actes en el qual es recolliran totes les reunions de propietaris. Per a això haurà de presentar-se el llibre en blanc en el Registre de la Propietat en què es trobi inscrita la finca.
 4. Sol·licitar el NIF de la Comunitat de Propietaris en la Delegació d’Hisenda corresponent. Per a això, és necessari:
  1. Emplenar el model 037 de l’Agència Tributària que haurà d’anar signat pel President de la   Comunitat.
  2. Aportar la següent documentació: còpia del nomenament del President, fotocòpia del DNI del mateix i escriptura de Divisió Horitzontal de l’immoble.

MAJORIES PER ADOPTAR ACORDS:A partir de la Llei 5/2015, que va modificar el Llibre V del Codi Civil de Catalunya, les majories necessàries per a l’adopció d’acords per la Comunitat de Propietaris són les següents:

 • MAJORIA SIMPLE: LA MEITAT MÉS UN DE LES QUOTES DE PARTICIPACIÓ. S’inclourien aquells acords que fan referència a l’execució d’obres o l’establiment de serveis la finalitat dels quals és suprimir barreres arquitectòniques o instal·lar ascensors, aprovar normes del reglament de règim interior i constituir formalment la comunitat de propietaris.
 • MAJORIA QUALIFICADA: LES 4/5 PARTS DE LES QUOTES DE PARTICIPACIÓ: Es refereix a aquells acords que impliquin la modificació del títol de constitució (Divisió Horitzontal) i dels estatuts.
 •  UNANIMITAT: TOTS ELS PROPIETARIS. Si els acords que es pretenen adoptar modifiquen les quotes de participació dels propietaris definides en el títol de constitució, o cedeixen l’ús d’elements comuns a determinats propietaris.

 En definitiva, crear i engegar una comunitat de propietaris és més una qüestió de temps que de diners, sent sempre aconsellable explicar per a això amb un bon assessor professional.