Una vídua podrà cobrar la pensió de viduïtat, tot i que no estava casada amb el causant, ni estaven inscrits com a parella de fet.

Una nova Sentència innovadora, del Jutjat Social núm. 33 dels de Barcelona, reconeix el dret a la pensió de viduïtat a una dona que va perdre a la seva parella en l’Accident de GermanWings del passat 24 de març de 2015, amb la qual havia conviscut durant deu anys i tenien una filla i una hipoteca en comú.

L´actora va sol·licitar la pensió de viduïtat a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i Mútua Asepeyo per la mort de la seva parella, la qual va ser denegada en via administrativa, raó per la qual es va interposar la demanda de la qual ha conegut el Jutjat Social núm. 33 dels de Barcelona.

Per la seva banda l´INSS sustentava la denegació en què l´actora i el subjecte causant no estaven inscrits com a parella de fet, si bé a Barcelona no existia el Registre corresponent fins fa poc, sí cabia la possibilitat de fer-ho davant notari, durant almenys dos anys amb anterioritat a la mort del subjecte causant.

Aquest criteri es basa en la Sentència del Tribunal Constitucional 40/2014, de 11 de març de 2014, en la qual s’establia que, per tenir dret a la pensió de viduïtat, les parelles de fet havien d’estar inscrites com a tal durant, almenys, dos anys.

Es dóna la circumstància que anteriorment, les parelles a Catalunya (que es regeix per Codi Civil Català) que poguessin acreditar cinc anys de convivència es consideraven parelles de fet legalment i, per tant, tenien dret a pensió de viduïtat en cas de mort d’un dels membres de la parella.

El jutge d’instància considera que, atès que la Sentència del Tribunal Constitucional és de març de 2014 i la mort del subjecte causant es produeix al març de 2015, això és, un any després de la Sentència del Tribunal Constitucional, no cabia la possibilitat d’ajustar-se a la mateixa ja que que havia d’entendre’s que fins a transcorreguts dos anys des de la mateixa, no hauria de tenir eficàcia Jurídica a Catalunya, sent que el subjecte causant mor amb anterioritat al transcurs d’aquest període de dos anys.

Per tant, el Jutjador d’Instància que, sent que el requisit formal és d’impossible compliment, «atempta contra el principi de seguretat jurídica» i també contra el d’igualtat davant la llei, doncs es priva a les parelles de fet durant aquests dos anys del dret a l’accés a la pensió de viduïtat.

En definitiva i atenent al criteri establert, el Jutge estima la demanda de la vídua i li concedeix el dret a percebre la pensió de viduïtat, sentència aquesta que, amb total seguretat, serà recorregut per l’Administració Pública.