Encara que les Empreses duguin a terme una bona gestió dels seus RRHH, i gaudeixin d’un bon clima laboral, no sempre podem aconseguir eliminar la conflictivitat laboral, ja que no hem d’obviar que estem tractant amb persones i no sempre, els interessos de l’Empresa estan en harmonia amb els interessos particulars de tots i cadascun dels seus treballadors.

Els conflictes més habituals que es produeixen en el si de les Empreses són els que a continuació es detallen:

Règim Sancionador Empresa

Els treballadors, en ocasions, poden no atendre les seves obligacions laborals, el que pot donar lloc a la comissió de faltes i, per tant, a la corresponent sanció.

Negociació col·lectiva

La negociació col·lectiva es du a terme entre l’Empresa i els treballadors d’aquesta, ja sigui mitjançant els seus representants electes, o una representació dels mateixos creada als mers efectes de la negociació, amb la finalitat d’arribar a un acord quant a les condicions laborals aplicables a la totalitat dels treballadors de l’àmbit al que afecta la mateixa.

Eleccions sindicals

Si bé les eleccions sindicals no són un motiu de conflicte, ja que és l’exercici dels treballadors del seu dret a tenir una representació que vetlli pels seus interessos, la veritat és que la majoria de les vegades la participació de l’Empresa en aquest procediment es veu com un acte de control, per part dels treballadors.

Es per això que realitzar una bona política d’informació i participació en aquest procediment, tanmateix el facilita, normalitzant la situació i contribuint, a la vegada, a generar un bon clima laboral.

Assistència en Inspeccions de Treball i Seguretat Social

Normalment, quan pensem en Relacions Laborals, pensem únicament en Empresa – Treballador i ens oblidem dels organismes públics que controlen el bon funcionament d’aquestes relacions.

La Inspecció de Treball és el principal òrgan de control de les Empreses, que s’encarrega de diligenciar el bon funcionament de les mateixes.

Una bona assistència és vital per a les Empreses, evitant d’aquesta manera possibles malentesos, així com aconseguint un control del procediment que garanteixi al màxim la bona fi de la mateixa.

  • Règim sancionador empresa.

  • Negociació col·lectiva.

  • Eleccions Sindicals.

  • Assistència en Inspeccions de Treball i Seguretat Social.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.