La nostra tasca en l’àmbit del dret de successions, passa per assessorar al client jurídicament sobre l’estratègia de la seva futura herència, aconsellant-li el millor possible al respecte. Aquest assessorament resulta essencial en els casos de successió empresarial ja que permet dissenyar i assegurar la continuïtat de l’empresa minimitzant els costos a nivell de Impost de Successions.

El nostre objectiu és conscienciar al client de que s’ha d’anar a l’advocat abans d’atorgar testament, amb la finalitat que se li informi degudament de com i de quina forma es pot preparar el testament per evitar problemes amb l’herència o per pagar menys al fisc en el moment d’heretar, adoptant les mesures necessàries per evitar situacions conflictives i problemàtiques i, en el cas, evitar l’impost o disminuir la seva carga fiscal el màxim possible.

  • Preparació de testaments, heretaments i altres figures afins del dret civil català.

  • Tramitació d’herències testades e intestades.

  • Negociacions entre hereus per la valoració i adjudicació de caudal hereditari.

  • Donacions.

  • Demandes en reclamació de legítimes i altres drets hereditaris (judicis de testamentaries).

  • Demandes de nul·litat de testaments.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.