Els nostres serveis en matèria de dret contractual, comprenen l’assessorament, preparació i redacció de tota classe de contractes mercantils i civils, adaptant-nos en tot moment a les necessitats concretes del client, incloent la negociació amb la contrapart.

  • Redacció de tota classe de contractes mercantils.

  • Redacció de tota classe de contractes civils.

  • Redacció de contractes d’arrendament d’immobles.

  • Operacions de compravenda d’immobles.

  • Operacions de segregació i agrupació d’immobles.

  • Operacions de permuta d’immobles.

  • Contractes d’execució d’obres.

  • Reconeixement de deutes.

  • Dació en pagament.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.