Impost sobre Societats

El nostre equip afronta aquesta àrea amb un anàlisis exhaustiu dels estats financers de l’entitat, revisant la raonabilitat de les diferents partides que lo componen. Posteriorment analitzem totes aquelles variables que poden incidir en la determinació de la quota tributària.

 • Anàlisis de les diferències entre resultat comptable i base imposable del impost.

 • Liquidació del Impost sobre Societats.

 • Reporting a persones responsables de la presentació del Impost sobre Societats consolidat, així com resolució de dubtes.

Comptes Anuals

Els comptes anuals tenen caràcter públic. Per això, resulta fonamental que expressin la imatge fidel de la companyia.

 • Elaboració dels estats financers a partir dels balanços facilitats per l’empresa.

 • Confecció de la Memòria.

 • Assistència a reunions amb auditors per comentar el càlcul del Impost sobre Societats.

 • Coordinació i eventual assistència amb els auditors de les propostes de modificació dels Comptes Anuals.

 • Presentació dels comptes davant el Registre Mercantil de Barcelona.

 • Presentació dels llibres comptables davant el Registre Mercantil de Barcelona.

Impost sobre Activitats Econòmiques / Declaracions Censals

L’impost sobre activitats econòmiques és un tribut de caràcter local. És fonamental enquadrar correctament l’activitat que desenvolupa l’empresa, amb l’objectiu d’evitar posteriors revisions per part de l’Administració. A la vegada, mitjançant les declaracions censals es comunica a l’Administració Tributària aquelles obligacions periòdiques que haurà de complir l’entitat.

 • Estudi, preparació i tramitació d’altes, baixes i modificacions d’elements tributaris.

 • Tràmits Censals. Altes, baixes d’obligacions.

 • Atenció de tràmits presencials davant l’Ajuntament de Barcelona, Residus, IAE.

Impostos Especials

La complexitat del sistema tributari espanyol genera innombrables tributs, en funció de l’activitat que desenvolupi l’entitat.

 • Comunicació i seguiment de les modificacions de les dades d’inscripció en el Registre Territorial d’Impostos Especials.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.