Els nostres serveis en aquest àmbit, inclouen tots aquells aspectes jurídics vinculats a les empreses al llarg de la seva vida des de la seva constitució, i en funció de les necessitats que requereixin en cada moment, sempre amb l’objectiu d’afermar el seu posicionament en el mercat, dotant-les de major viabilitat i seguretat jurídiques.

  • Constitució de societats mercantils i altres entitats de dret (cooperatives, associacions, fundacions, UTES, etc.).

  • Redacció d’acords para-socials i de protocols familiars.

  • Modificacions estatutàries i transformació de societats.

  • Ampliacions i reduccions de capital en totes les seves modalitats.

  • Liquidació de societats i altres entitats de dret.

  • Gestió i assessorament de Consells d’Administració de societats mercantils.

  • Redacció de tota mena d’acords societaris.

Tanmateix, comptem amb una llarga tradició exercint com Secretaris en el Consell d’Administració de societats mercantils integrades per un ampli número d’accionistes i administradors, assessorant-les legalment en aquests consells, i documentant les actes i memoràndums que s’estableixin.

Serveis

Històric

Solucions globals

DMCONSULTANTS és un equip de professionals, altament qualificats, en totes les disciplines de l’àmbit jurídic, laboral i fiscal, de forma que la nostra firma pot proporcionar als clients solucions globals en tots els aspectes que poden necessitar.