Les deduccions autonòmiques permeten rebaixar la càrrega impositiva de la declaració de la Renda.

Els contribuents que en 2023 hagin tingut la seva residència habitual en territori de la comunitat autònoma de Catalunya podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

 1. Per naixement o adopció de fills:

En cas de naixement o adopció durant el període impositiu, els imports a deduir són:

 • 150 euros en la declaració individual de cadascun dels progenitors.
 • 300 euros en cas de declaració conjunta.
 • 300 euros en cas de declaració del progenitor o progenitora d’una família monoparental.

 

 1. Per lloguer de l’habitatge habitual:

2.1 Règim general

Deducció del 10% de les quantitats satisfetes en el període impositiu, amb un màxim de 300 euros anuals (600 euros en cas de declaració conjunta), subjecte a uns certs requisits.

2.2 Famílies nombroses i famílies monoparentals

Deducció del 10%, fins a un màxim de 600 euros anuals, de les quantitats satisfetes en el període impositiu, complint uns certs requisits.

 

 1. Per pagament d’interessos de préstecs per a estudis universitaris de tercer cicle:

Deducció de l’import dels interessos pagats en el període impositiu corresponents a préstecs concedits per a finançar estudis de màster i de doctorat.

 

 1. Per viduïtat:

Deducció de 150 euros per a persones vídues durant l’exercici i els dos següents, augmentant a 300 euros si tenen al seu càrrec un o més descendents, sempre que es compleixin els requisits.

 

 1. Per donacions a determinades entitats:
 • Per al foment de la llengua catalana o de l’occitana: 15% de les quantitats donades, amb un límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Per al foment de la recerca científica i la innovació tecnològica: 30% de les quantitats donades, amb un límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.
 • Per al medi ambient i la conservació del patrimoni natural: 15% de les quantitats donades, amb un límit màxim del 5% de la quota íntegra autonòmica.

 

 1. Per rehabilitació de l’habitatge habitual:

El percentatge de deducció és del 1,5% de les quantitats satisfetes, amb un màxim de 9.040 euros.

Es considera rehabilitació de l’habitatge habitual si compleix amb algun d’aquests requisits:

Les obres estan qualificades o declarades com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d’habitatges segons diversos decrets.

Les obres tenen com a objectiu principal la reconstrucció de l’habitatge mitjançant la consolidació i tractament d’estructures, façanes o cobertes, sempre que el cost global de les operacions excedeixi del 25% del preu d’adquisició, descomptant la part proporcional corresponent al sòl.

 

 1. Per inversió per un àngel inversor per a l’adquisició d’accions o participacions socials:

S’aplica un 40% de les quantitats invertides durant l’exercici, amb un límit màxim de 12.000 euros per contribuent, aplicable també en cas de declaració conjunta, sempre que es compleixin una sèrie de condicions que estipula la llei.

 

 1. Per obligació de presentar la declaració de l’IRPF per raó de tenir més d’un pagador:

La deducció es calcula restant la quota íntegra estatal de la quota íntegra autonòmica, sempre que la diferència sigui positiva. Només poden aplicar-la els qui declarin rendiments íntegres del treball de més d’un pagador, amb ingressos entre 15.000 i 22.000 euros. Els pensionistes sota el procediment especial de retencions de l’article 89 A) del Reglament de l’IRPF no són elegibles per a aquesta deducció.

 

 1. Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual adquirit abans del 01.01.2013

Es dedueix el 7,5% de les quantitats invertides, encara que augmenta al 15% si són obres per a la rehabilitació de l’habitatge d’una persona amb discapacitat.

Així i tot, les persones que tinguin 32 anys o menys, hagin estat en l’atur almenys 183 dies de l’exercici, formin part d’una família monoparental o siguin vidus majors de 65 anys, i sempre que tinguin una base imposable total (menys el mínim personal i familiar) inferior a 30.000 euros anuals, poden tenir una deducció del 9%.

 

En resum, les deduccions autonòmiques a Catalunya per a l’exercici 2023 ofereixen una varietat de beneficis fiscals que ajuden a reduir la càrrega impositiva dels contribuents.

En DMC estem disponibles per a assessorar els nostres clients sobre com aprofitar al màxim aquestes deduccions i optimitzar la seva situació fiscal d’acord amb la normativa vigent.