S’han de retornar les quantitats lliurades en concepte de pensió d’aliments quan el fill alimentista major d’edat ja no conviu amb el progenitor.

Així ho reitera el Tribunal Suprem en la seva recent Sentència de 21 de Febrer de 2024, en condemnar a una mare a retornar les quantitats que havia cobrat com a pagament de la pensió alimentària d’una filla que ja no residia amb ella.

En el cas analitzat, el demandant va interposar una acció de reclamació a la seva exesposa de les quantitats percebudes per ella en concepte de pensions alimentàries destinades a la seva filla, des d’agost de 2013, data en la qual aquesta es va independitzar econòmicament, fins a Juliol de 2016. L’import reclamat ascendia a 8.525,84 euros.

El Jutjat va estimar la pretensió del demandant i la demandada va interposar recurs d’apel·lació davant l’Audiència Provincial.

L’Audiència Provincial de Madrid va estimar parcialment el recurs i va reduir la quantitat que havia de retornar la mare, a la suma de 1.651,93 euros.

Enfront d’aquesta resolució, el pare va interposar recurs de cassació que el Tribunal Suprem va resoldre al seu favor sobre la base de la següent argumentació:

 

  • Ha quedat acreditat que la filla dels litigants, al juliol de 2013, es trobava efectivament incorporada al mercat laboral i havia cessat la convivència en el domicili de la demandada.
  • En conseqüència, es pot constatar que la progenitora demandada ja no està legitimada per a percebre una contribució d’aliments, des del moment en què es produeix l’absència de convivència amb la filla.

 

En definitiva, la mare va percebre la pensió sense justificació ni causa legal, conforme a l’article 9.3 del Codi Civil, per haver desaparegut els condicionants que permetien la seva subsistència, i per tant ha de retornar totes les quantitats indegudament percebudes.