Inflar el valor d’una herència o donació i tributar per sobre del valor de referència de cadastre pot suposar un risc per al contribuent.

Cada vegada són més les Comunitats Autònomes que han introduït beneficis fiscals a l’hora d’adquirir un immoble per herència o donació entre familiars, o com en el cas de Catalunya, una reducció del 95% en l’Impost de Successions si el que s’hereta és l’habitatge habitual del difunt.

En aquests casos el valor de referència de cadastre fa menys por i tributar per sobre del mateix a penes incrementarà la quota a pagar en Successions o Donacions, evitant el pagament d’impostos de cara a un futura transmissió de l’immoble.

 

Els avantatges de tributar per sobre del valor de referència

  • En els casos indicats, tributar per sobre del valor de referència no incrementarà a penes la quota a pagar en l’impost de Successions o Donacions.
  • Com a contrapartida, el que rep l’immoble l’haurà fet per un valor fiscal molt elevat. Per això, si d’aquí a uns anys ho ven, a penes tindrà guany patrimonial en l’IRPF; o fins i tot pot tenir pèrdua, ja que a l’hora de dur a terme la necessària comparació entre valor d’adquisició i de transmissió, el primer serà molt elevat.

 

Compte!: Hisenda pot comprovar el valor de l’immoble

  • Amb motiu de la venda de l’immoble, l’Agència Tributària pot dur a terme una comprovació del seu valor d’adquisició si considera que el que es va declarar en el seu moment és molt elevat.
  • La finalitat d’aquesta comprovació és incrementar el guany patrimonial del contribuent i obligar-lo a una major tributació en IRPF.
  • Aquesta comprovació podrà realitzar-se acudint a algun dels mètodes previstos en l’article  57.1 de la Llei General Tributària, per a determinar quin era el valor de mercat de l’immoble quan es va adquirir. I això, independentment del valor que es va posar en l’escriptura d’herència o donació i pel qual es va tributar en l’Impost de Successions i Donacions.

 

Quan prescriu el dret d’Hisenda a comprovar el valor d’adquisició de l’immoble?.

  • El risc de comprovació per part d’Hisenda no opera només durant els quatre anys següents a la formalització de l’herència o donació en la qual s’ha “ inflat” el valor de referència; una cosa és el dret de l’Agència Tributària a liquidar, i una altra cosa el dret a comprovar.
  • Hisenda pot comprovar operacions realitzades en exercicis prescrits, sempre que el seu objectiu sigui el de dictar una liquidació en un exercici que encara no ha prescrit; és a dir, pot comprovar i regularitzar en 2030 el valor d’adquisició d’un immoble declarat en 2022 (herència o donació) si la finalitat és la de regularitzar el guany patrimonial declarat en l’exercici en què s’embeni l’immoble.

 

Tot l’anterior aconsella prudència a l’hora de tributar per sobre del valor de referència de cadastre, sent aconsellable acudir a taxacions immobiliàries o a ofertes immobiliàries del mercat en aquest moment, per a recaptar proves que justifiquin que aquest valor s’ajusta al de mercat i no té per finalitat evitar o reduir una futura tributació del guany patrimonial en l’IRPF.