El govern ha actualitzat la redacció de l’Estatut Bàsic dels Treballadors, ajustant-ho d’aquesta manera als canvis normatius soferts en els últims 4 anys.En virtut de l’establert en la Llei 20/2014, de 29 d’octubre, es va conferir al Govern la potestat de modificar els textos refosos, a fi de regularitzar la seva redacció, tenint en compte les mesures legislatives adoptades durant els últims temps.Aquest és el cas del Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, que ha actualitzat la seva redacció, adaptant-se d’aquesta manera a la realitat jurídica actual.Les principals modificacions són les que a continuació es detallen:

 • S’incorporen a l’Art. 2, tres col·lectius en les relacions laborals de caràcter especial, que són els menors sotmesos a l’execució de mesures d’internament per al compliment de la seva responsabilitat penal, la residència per a la formació d’especialistes en ciències de la salut i la dels advocats que presten serveis en despatxos d’advocats, ja siguin individuals o col·lectius.
 • L’Art. 8 inclou l’obligació de l’ocupador de comunicar a l’Oficina Pública d’Ocupació el contingut dels contractes subscrits o de les pròrrogues dels mateixos, en un termini de 10 dies a comptar des de la data de subscripció del mateix.
 • L’Art. 11 del nou Text Refós de l’Estatut dels treballadors, suprimeix de la seva redacció el que fa als nivells o categories professionals, deixant clara la necessitat d’adequar el sistema de classificació professional a l’estructura de Grups Professionals, afavorint d’aquesta manera la flexibilitat funcional.
 • L’Art. 16 separa el Contracte Fix – Discontinu de la Durada del Contracte (Art. 15), passant aquest a ocupar un article específic, suprimint la redacció de “ingrés al Treball”.
 • L’Art. 19 passa a tenir una nova redacció Seguretat i Salut en el Treball, suprimint de la seva redacció la paraula “higiene”.
 • Sobre la suspensió amb reserva del lloc de Treball, recollida en l’Art. 48 del nou Text Refós de l’Estatut dels treballadors, s’ha inclòs la suspensió del contracte de treball per paternitat, recollint d’aquesta manera en un mateix article als 2 progenitors. De la mateixa manera es suprimeix la menció al servei militar obligatori, o la prestació social substitutòria, que van desaparèixer en 2001.
 • Sobre el pagament de salaris de tramitació per part de l’Estat, s’elimina l’Art. 57 i s’inclou el pagament dels salaris de tramitació en el cas que transcorrin més de 90 dies hàbils des de la presentació de demanda i la sentència que declari la improcedència de l’Acomiadament, en el redactat de l’Art. 56.
 • El Procediment Concursal pas sa a ser l’Art. 57, a causa de la translació del precepte sobre els Salaris de Tramitació a l’Art. 56.

Les Disposicions Addicionals i Finals no han sofert cap modificació pel que fa al redactat anterior, no així les Disposicions Transitòries, que s’han modificat bé perquè ha finalitzat el seu període de transitorietat, o bé per haver estat derogades per normes posteriors.En aquestes Disposicions Transitòries es recull, entre altres qüestions:

 • Els Contractes per a la formació i l’aprenentatge.
 • Limitació de l’encadenament de modalitats contractuals.
 • Durada màxima del contracte per obra o servei determinats.
 • Hores complementàries.
 • Durada del permís de paternitat.
 • Indemnització per finalització del contracte temporal.
 • Clàusules de Convenis Col·lectius referides al compliment de l’edat ordinària de Jubilació.
 • Expedients de Regulació d’Ocupació.
 • Indemnitzacions per Acomiadament Improcedent dels Contractes anteriors al 12/2/2012.
 • Reclamació de Salaris de Tramitació en els quals no hagués recaigut sentència ferma d’acomiadament abans del 15/7/2012.