Més de 1.297 sancions han estat imposades per l´A.E.A.T. per incompliment de la limitació als pagaments en efectiu prevista en la Llei 7/2012.La referida llei 7/2012, de 29 d’octubre, de modificació de la normativa tributària i pressupostària i d’adequació a la normativa financera per a la intensificació de les actuacions en la prevenció i lluita contra el frau, va establir en el seu article 7 una limitació a la utilització dels mitjans de pagament en efectiu.Tot i que la norma porta vigent tres anys, cal fer un recordatori de la mateixa vist el volum de sancions imposades, en el benentès que és més que segur que les irregularitats que es cometen és molt superior a les esmentades sancions.Així les coses, s’ha de recordar la regulació en aquesta matèria a fi d’evitar una possible actuació fraudulenta tot i que sigui involuntària, assenyalant a quines operacions econòmiques es refereix:

  • L´esmentada limitació afecta a les operacions a partir de 2.500,00.-€.
  • Almenys una de les parts intervinents ha de ser empresari o profesional.
  • Per efectiu hem d’entendre paper moneda i moneda metàl·lica, xecs bancaris al portador i qualsevol altre mitjà físic, inclosos els electrònics, concebuts per ser utilitzat com a mitjà de pagament al portador.
  • Els intervinents en les operacions que encara no podent-se pagar en efectiu s’efectuïn així, hauran de conservar els justificants de pagament durant cinc anys des de la data del mateix.
  • Per determinar la quantia de l’operació s’hauran de sumar els imports de l’operació encara que el seu pagament s’hagi fraccionat, ja sigui mitjançant diferents factures o mitjançant pagaments fraccionats d’una sola factura.
  • Queden fora de l’àmbit d’aplicació els pagaments i ingressos en entitats de crèdit i operacions entre particulars en les quals cap actua com a empresari o professional. Pel que fa al règim sancionador, tant el pagador, com el receptor, respondran de forma solidària de la infracció comesa, podent l’A.E.A.T. dirigir-se contra qualsevol d’ells de forma indistinta.

L’import de la sanció serà el 25% de la quantia pagada en efectiu.A més, aquesta sanció serà compatible amb altres possibles sancions que resultin procedents per la mateixa actuació, com pot ser la sortida o entrada en territori nacional d’imports igual o superiors a 10.000,00.-€ o moviments per territori nacional per import igual o superior a 100.000,00.-€.Qualsevol dels intervinents quedarà exonerat de responsabilitat si en el termini de tres mesos des del pagament en efectiu procedeix a formular denúncia davant l’A.E.A.T.El termini de prescripció és de cinc (5) anys i per tant superior al termini de prescripció fiscal de quatre anys.