La campanya ha començat el 3 d’abril i s’estendrà fins a l’1 de juliol, amb l’opció de domiciliar el pagament fins al 26 de juny.

En les següents línies sintetitzarem les principals novetats.

Les dades fiscals constitueixen una informació molt útil per a poder contrastar les diferents fonts de renda. Com a novetat enguany, s’inclourà informació sobre l’ajust negatiu de la disposició transitòria segona de la LIRPF referent a mutualistes en l’apartat de rendiments del treball. També s’avisarà als contribuents als quals, sent mutualistes, no se’ls inclou l’ajust en les dades fiscals perquè el sol·licitin en la presentació de la declaració de l’IRPF i en el formulari específic.

Amb efectes 1 de gener 2023, s’estableix l’obligació de declarar per a totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d’alta, com a treballadors per compte propi, en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar.

En l’àmbit dels rendiments del treball, cal destacar entre altres, la modificació del règim especial dels treballadors que es desplacin a territori espanyol per a treballar a distància utilitzant mitjans i sistemes informàtics o telemàtics. També s’amplia a administradors amb independència del seu percentatge de participació en el capital social de l’entitat, a les persones que realitzin a Espanya una activitat qualificada com a emprenedora, als qui duguin a terme activitats de formació, recerca, desenvolupament i innovació i als professionals qualificats que prestin serveis a empreses emergents.

En els rendiments d’activitats econòmiques, el percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació per als contribuents que determinin el seu rendiment net pel mètode d’estimació directa simplificada serà durant l’exercici 2023 del 7 per cent quan abans era del 5 per cent, sense que pugui excedir dels 2.000 euros.

En l’apartat d’imputació de rendes immobiliàries, a l’efecte de l’exercici 2023 es podrà continuar aplicant la imputació del 1,1% en els casos d’immobles situats en municipis en què els valors cadastrals haguessin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general i haguessin entrat en vigor a partir de l’1 de gener de 2012.

Les aportacions a plans de pensions i altres sistemes de previsió social: assegurances, plans de previsió assegurats, etc., ofereixen avantatges fiscals, ja que les quantitats aportades durant l’exercici redueixen la base imposable de l’Impost, és a dir l’import dels ingressos tributables. Els límits màxims de les aportacions personals han estat objecte de reducció en els últims anys, per a afavorir les contribucions empresarials. Els remetem al nostre blog recent per a tenir més detall. A més, hem de recordar-los l’existència del règim especial d’aportacions per a autònoms, també objecte d’anàlisi en una entrada de blog.

Les aportacions a plans de pensions han vist modificats les seves quanties màximes. Es modifiquen les aportacions màximes que el treballador pot fer al mateix instrument de previsió social al qual s’haguessin realitzat contribucions empresarials.

Respecte dels guanys i pèrdua patrimonials que s’integren en la base imposable de l’estalvi, en el subapartat per a declarar les derivades de la transmissió d’immobles i drets reals sobre béns immobles, es desagrega, en el valor de transmissió, l’import de la transmissió i les despeses derivades d’aquesta, i en el cas del valor d’adquisició, l’import de l’adquisició, les despeses associades a la mateixa i si és el cas, l’import de les amortitzacions practicades.

Es modifica l’escala que s’aplica a la part de la base liquidable de l’estalvi per a determinar la quota íntegra estatal, incrementant-se els tipus de gravamen en la base imposable de l’estalvi. Entre 20.000 i 300.000 euros es passa del 26% al 27%. A partir de 300.000 euros s’aplica un tipus del 28%.

La deducció per maternitat també s’ha millorat a partir del 2023, ampliant-se l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta deducció i podran aplicar-la, a més de les dones treballadores que estiguin en situació d’alta en la seguretat social en el moment del naixement del menor, tant les dones que en aquest moment -el del naixement del menor-, estiguin cobrant la prestació per desocupació com les que no estiguin donades d’alta en el moment del naixement del menor, però es donin d’alta en qualsevol moment posterior en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, amb un període mínim de 30 dies cotitzats.

S’ha ampliat el termini per a aplicar la deducció per obres de millora de l’eficiència energètica d’habitatges. A més, s’han establert dues noves deduccions temporals en la quota íntegra, que seran aplicables fins al 31 de desembre de 2024

  • Deducció per l’adquisició de vehicles elèctrics “endollables” i de pila de combustible nous. 15% de deducció amb una base màxima de 20.000 euros.
  • Deducció per a la instal·lació de punts de recàrrega de bateries per a aquests vehicles elèctrics. 15% de deducció amb una base màxima de 4.000 euros.

Finalment, s’incrementa de 150 a 250 euros l’import dels donatius als quals serà aplicable la deducció del 80% de la quota. A l’excés sobre els 250 euros se li aplicarà un percentatge de deducció del 40% quan abans era del 35%. Aquest percentatge serà del 45% quan es tracti de donacions habituals, és a dir, quan en els dos períodes impositius immediats anteriors s’haguessin realitzat donatius, donacions o aportacions amb dret a deducció en favor d’una mateixa entitat, sent l’import del donatiu d’aquest exercici i el del període impositiu anterior, igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici immediat anterior.