El Tribunal Suprem estableix que la inscripció en fitxers de morosos del titular d’un deute real, no vulnera el seu dret a l’honor.

En efecte, el Tribunal Suprem, en la seva recent Sentència de 27 de Febrer de 2024 analitza el supòsit que s’inicia amb una demanda de protecció del dret a l’honor.

El demandant manifestava que la societat demandada havia comunicat les seves dades a un fitxer sobre solvència patrimonial, indicant un deute incorrecte i sense haver-li requerit prèviament de pagament.

Tant el Jutjat de 1a instància com l’Audiència provincial van desestimar la petició del demandant.

El Tribunal Suprem, en analitzar el recurs de cassació interposat pel demandant al·legant la infracció del seu dret a l’honor, desestima aquest recurs pels següents motius:

1.- El rellevant per a poder considerar infringit el dret a l’honor, no és tant la correcció de la concreta quantitat en què es xifra el deute, sinó el comunicar les dades personals com si es tractés d’un morós, sense ser-ho realment.

En conseqüència, el fet que el deute comunicat al fitxer sobre solvència, ho hagi estat per un import superior al real, no suposa que s’hagi vulnerat el dret a l’honor del demandant. El que hauria vulnerat el seu dret a l’honor, seria haver estat tractat com a morós, sense ser-ho.

2.- En casos com el que ens ocupa, on s’ha produït una situació d’impagament reiterat i conducta passiva del deutor, la falta de requeriment o la seva pràctica defectuosa, no porta necessàriament a determinar que la inscripció en el fitxer vulneri el dret a l’honor i això perquè la inclusió no s’efectua de manera sorprenent per al deutor, perquè el mateix és coneixedor de l’existència del deute reclamat.