Com cada any cal revisar si es té l’obligació d’emplenar aquesta declaració informativa, el termini de la qual enguany acaba l’1 d’abril de 2024.

Estan obligats a presentar aquesta declaració tributària, amb caràcter general, les persones físiques o entitats residents en l’estat espanyol amb béns o drets a l’estranger. Aquesta obligació comprèn no sols els casos en els quals s’ostenti la titularitat d’aquests, sinó també quan es disposi d’algun poder de disposició dels mateixos com per exemple els representants, apoderats o beneficiaris.

S’eximeix l’obligació de presentar aquest model a les persones jurídiques i altres entitats residents en territori espanyol, titulars de comptes estrangers registrats en la seva comptabilitat de manera individualitzada i identificades. El compliment d’aquest requisit eximirà si és el cas al directiu d’una multinacional resident a Espanya que té poder de disposició sobre els saldos en comptes de filials a l’estranger.

Les operacions a declarar en el model 720 es divideixen en tres categories:

  • Informació sobre comptes en entitats financeres situades a l’estranger.
  • Informació sobre valors, drets, assegurances i rendes, dipositats, gestionats o obtinguts a l’estranger.
  • Informació sobre béns immobles i drets sobre aquests, situats a l’estranger.

Així, cadascun dels tres blocs de béns constitueix una obligació d’informació diferent, però les tres obligacions d’informació s’articulen a través d’un mateix model informatiu.

Cada bloc presenta unes particularitats quant a la informació a subministrar.

Quant als llindars per a presentar la declaració, cal distingir entre el primer exercici i els successius. Així, inicialment existirà obligació quan l’import dels béns i drets de cadascun dels grups, no conjuntament, superi el valor de 50.000 euros. És important remarcar que els saldos no es prorrategen pel nombre de titulars com per exemple en un compte bancari compartit. En els anys successius, només hi ha obligació de declarar si en relació a l’última declaració presentada s’ha produït un increment superior a 20.000 euros, respecte del bloc que va determinar l’obligació de presentar.

Igualment, existeix obligació de presentar declaració si es desfà una posició prèviament declarada, ja sigui per cancel·lació compta o valors, o per la transmissió del bé immoble.

La sentència del TJUE assumpte C-788/19 de 27/01/2022 ha dictaminat que determinats preceptes de la normativa espanyola són contraris al Dret de la UE. Especialment arremet contra les previsions que contenia la normativa del model 720 (Llei 7/2012, de 29 d’octubre) relatives a la consideració de guanys patrimonials no justificats sense possibilitat d’emparar-se a la prescripció sobre aquest tema en el cas de compliment incorrecte o extemporani de la declaració. També arremet quant al sever règim sancionador. Actualment el règim sancionador és el previst amb caràcter general en la Llei General Tributària.

 

Nou Model 721: Declaració Informativa de monedes virtuals situades a l’estranger

 

Des de l’1 de gener de 2024, ha entrat en vigor l’obligació tributària per als titulars de monedes virtuals situades a l’estranger, segons la Llei 11/2021. Amb el desenvolupament normatiu realitzat a través del Reial Decret 249/2023 i l’Ordre HFP/886/2023, s’estableix l’obligatorietat d’informar sobre aquestes monedes mitjançant el Model 721.

 

Què s’entén per moneda virtual?

Una moneda virtual es defineix com una representació digital de valor no emesa ni garantida per un banc central o autoritat pública, no necessàriament associada a una moneda legalment establerta i que no posseeix estatut jurídic de moneda o diners, però que és acceptada com a mitjà de canvi i pot ser transferida, emmagatzemada o negociada electrònicament.

 

Qui està obligat a presentar el model 721?

  • Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol.
  • Els establiments permanents en territori espanyol de persones o entitats no residents.
  • Les herències jacents, comunitats de béns i altres entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat susceptibles d’imposició.

Aquesta nova declaració és molt semblant en el seu contingut al model 720, que ja s’utilitza per a declarar altres actius situats a l’estranger:

  • Hauran de presentar el model 721 els contribuents que a 31 de desembre de l’any anterior hagin estat titulars, autoritzats o beneficiaris de criptomonedes a l’estranger per un saldo conjunt de més de 50.000 euros.
  • La presentació del model 721 en els anys següents només serà precisa quan el saldo de monedes virtuals s’hagi incrementat en més de 20.000 euros.

 

Els recomanem extremar la diligència en la verificació d’aquestes obligacions, així com el seu correcte emplenament per a evitar sancions.