Els treballadors i treballadores tenen dret a la prestació d’Incapacitat Temporal per recaiguda, encara que hagin esgotat els 18 mesos de baixa i no hagin transcorregut 6 mesos des de l’alta mèdica.

Si bé és cert que, per a sol·licitar una nova prestació per recaiguda d’Incapacitat Temporal per Contingències Comunes (d’ara endavant IT), una vegada esgotat el termini màxim de 18 mesos de durada de la baixa mèdica, la llei exigeix que hagin transcorregut, almenys, 180 dies des de l’alta mèdica, a criteri de la Sala Social del Tribunal Suprem, no es pot denegar de manera discrecional la prestació, per no haver transcorregut aquest termini.

Així les coses, el passat 6 de novembre de 2019, l’Alt Tribunal va dictar la Sentència núm. 753/2019, en resolució de Recurs de Suplicació per a la Unificació de Doctrina, el pronunciament de la qual recull que, l’Institut Nacional de la Seguretat Social (d’ara endavant INSS) no pot rebutjar una baixa per recaiguda, per l’únic fet de no complir amb la manca de 180 dies, exigida legalment.

En aquest sentit, la Sala considera que és obligació de l´INSS revisar la patologia del o la sol·licitant i, si escau, fonamentar la seva resolució en alguna cosa més que la falta de manca entre la finalització de la baixa mèdica i la nova recaiguda sol·licitada, “sinó que ha de fundar-se en un altre element objectiu que permeti justificar la denegació d’efectes econòmics”.

El cas que ha donat lloc a la Sentència ara analitzada, és el d’una treballadora, amb la categoria professional d’Auxiliar Administrativa que, transcorregut el termini màxim de IT de 18 mesos i havent-se expedit l’alta mèdica, per no considerar-se en situació d’Incapacitat Permanent, se li va concedir una nova baixa mèdica per depressió, sense que haguessin transcorregut els 180 dies de manca, entre l’alta anterior i la nova baixa mèdica per recaiguda, això és, causada per igual o similar patologia.

L’INSS, sense entrar a valorar la patologia que va donar lloc a la recaiguda, va denegar la prestació de IT per no haver transcorregut el termini legalment establert, decisió aquesta que va ser ratificada, tant pel Jutjat d’Instància, com per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que van ratificar la resolució de l’òrgan Administratiu, per no tenir el període de manca.

Per a l’Alt Tribunal, encara que la Llei General de la Seguretat Social estableix que, una vegada aconseguit el màxim de 18 mesos de prestació de IT “només podrà generar-se dret a la prestació econòmica d’Incapacitat Temporal per la mateixa o similar patologia, si hi ha un període superior a 180 dies naturals”, també recull que “amb caràcter excepcional, es pot iniciar un nou procés si, després d’avaluar la situació del cas concret, es consideri que el treballador pot recuperar la seva capacitat laboral”.

Per tant, aquesta nova fallada, obre la porta al fet que es reconegui el dret al pagament de les baixes mèdiques per recaiguda, una vegada esgotat el temps màxim de baixa de 545 dies, encara que no hagin transcorregut 180 dies des de la data d’alta mèdica, si es té en compte si el treballador o treballadora, especialment, si pot recuperar la seva capacitat laboral.