Els “matrimonis de conveniència” són un fenomen en constant augment, sobretot en països amb una alta immigració com Espanya.

La Sentència de l’Audiència Provincial de Múrcia de 21 de març de 2019 confirma la negativa de l’Encarregat del Registre Civil Central de no inscriure el matrimoni celebrat per un espanyol a l’agost de 2008 a Nigèria, considerant que es tracta d’un matrimoni de conveniència.

EL CAS

 • En 2008 el ciutadà espanyol va romandre quinze dies a Nigèria i allí es va celebrar el matrimoni.
 • La inscripció d’aquest matrimoni va ser rebutjada pel Registre Civil Central, perquè del resultat de les proves practicades en l’audiència reservada i separada a cada cònjuge, es desprenia que no havia existit consentiment real per a contreure matrimoni. A saber:
  • Els contraents desconeixien dades personals i familiars bàsiques de l’altre.
  • Inexistència de relacions prèvies entre els contraents.
  • Contradicció respecte a l’any en què es van conèixer: un deia en 2001 i un altre en 2003.
  • No constaven relacions directes entre ells entre 2001 i 2019, ni cap convivència, a excepció dels 15 dies a Nigèria.
  • Inexistència de relació telefònica fluida i constant entre tots dos.

REQUISITS DEL MATRIMONI

 • Consentiment real, capacitat i forma: articles 45, 46 i 73.1 del Codi Civil.
 • No podran contreure matrimoni els menors d’edat no emancipats, els que ja estiguin casats, els que estiguin lligats amb vincles de parentiu i els condemnats per participació en la mort dolosa del cònjuge.
 • Són vàlids els matrimonis celebrats fora d’Espanya conformement a les lleis del lloc de celebració, i els contrets per estrangers en territori espanyol conformement a Llei espanyola.