Recordem l’obligació d’informar el Ministeri d’Economia i Empresa sobre inversions que tinguin a l’estranger.

El dia 30 de setembre finalitza el termini de presentació dels models D4 i D8.

Aquests models de declaració, amb caràcter general, s’hauran de presentar per tenir la consideració d’inversor a l’estranger, o bé per tractar-se d’una empresa amb participació estrangera, regulats en el Reial decret 664/1999, de 23 d’abril, sobre Inversions Exteriors.

Els models normalitzats actualment vigents han estat formulats per la Direcció General de Comerç Internacional i Inversions, i publicats en BOE a través de Resolució de 27 de juliol de 2016.

Els models a tenir en compte són els següents:

A: declaració alta

B: declaració baixa o liquidació

 

INVERSIÓ ESTRANGERA A ESPANYA

DP-1: Declaració Prèvia d’inversió estrangera procedent de paradisos fiscals en societats no cotitzades, sucursals i altres formes d’inversió.

DP-2: Declaració Prèvia d’inversió estrangera procedent de paradisos fiscals en Béns immobles.

D-1A: Declaració d’Inversió estrangera en societats no cotitzades, sucursals i altres formes d’inversió. Termini: un mes a comptar des d’inversió.

D-1B: Declaració de Liquidació d’inversió (total o parcial) estrangera en societats no cotitzades, sucursals i altres formes d’inversió. Termini: un mes a comptar des de liquidació.

D-2A: Declaració d’Inversió estrangera en Béns immobles. Import acumulat superi els 3.005.060,52 €, o qualsevol que sigui el seu import per a les inversions que procedeixin d’un dels països o territoris denominats paradisos fiscals. Termini; un mes des d’inversió. Obligat a declarar: titular no resident.

D-2B: Declaració de Liquidació d’inversió (total o parcial) estrangera en Béns immobles.

D-4: Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió en societats espanyoles amb participació estrangera en la seva capital i sucursals. Termini: 9 mesos des de tancament de l’exercici.

Supòsits d’obligació:

  • Societat espanyola, dominant de grup d’empreses, si la participació estrangera conjunta és igual o superior al 50% abans o després inversió, o si un solo inversor no resident té més del 10% del capital social.
  • Societat amb capital o fons propis superiors a 3.005.060,52 € si la participació estrangera conjunta és igual o superior al 50% abans o després inversió o si un solo inversor no resident té més del 10% del capital social.
  • Sucursals a Espanya d’empreses estrangeres sempre qualsevol que sigui el seu capital.

 

INVERSIÓ ESPANYOLA EN L’EXTERIOR

DP-3: Declaració Prèvia d’inversió espanyola en paradisos fiscals en societats no cotitzades, sucursals i altres formes d’inversió.

DP-4: Declaració Prèvia d’inversió espanyola en paradisos fiscals en Béns immobles.

D-5A: Declaració d’inversió espanyola en societats estrangeres no cotitzades, sucursals i altres formes d’inversió.

D-5B: Declaració de liquidació d’inversió espanyola en societats estrangeres no cotitzades, sucursals i altres formes d’inversió.

D-6: Declaració de titulars d’inversió espanyola en l’exterior en Valors Negociables.

Correspon utilitzar aquest model D-6 per a efectuar les declaracions al Registre d’Inversions de les inversions espanyoles en l’exterior en empreses que cotitzen en Borsa de Valors o Mercat Organitzat, quan els valors es dipositin en una entitat domiciliada a l’estranger o romanguin sota custòdia del titular de la inversió.

Aquest model podrà utilitzar-se tant per a la declaració d’operacions (fluxos) com per a la declaració de dipòsits.

D-7A: Declaració d’Inversió espanyola en Béns immobles.

D-7B: Declaració de Liquidació d’inversió espanyola en Béns immobles.

D-8: Memòria anual relativa al desenvolupament de la inversió en l’exterior.

La Memòria es presentarà en els nou primers mesos de cada any natural.

Supòsits:

  1. Societats estrangeres el patrimoni net de les quals sigui superior 1.502.530,27 €, o el seu contravalor en la moneda en la qual estigui expressat el balanç, i la participació de l’inversor en el capital o en el total dels drets de vot sigui igual o superior al 10%; en societats estrangeres.
  2. L’activitat del qual sigui la tinença de participacions en el capital d’altres societats, qualsevol que sigui la quantia de la inversió.
  3. I en sucursals a l’estranger qualsevol que sigui la quantia de la inversió.

Els formularis indicats s’obtindran, s’emplenaran, i es presentaran per via telemàtica, utilitzant el programa d’ajuda (AFORIX) disponible en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Comerç.

Si el titular de la inversió és persona física es podrà presentar en paper.