A partir del pròxim 1 de gener de 2023, es modificaran les bases de cotització dels autònoms, en funció dels ingressos que obtenen de la seva activitat professional i, per tant, no podran triar les seves cotitzacions voluntàriament.

El passat 27 de juliol, es va publicar el Reial decret – Llei 13/2022, de 26 de juliol, per li com s’estableix el nou sistema de cotització per als treballadors per compte propi o Autònoms i es millora la protecció per cessament d’Activitat d’aquest col·lectiu.

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta nova regulació, aquest col·lectiu passarà a cotitzar en funció dels seus rendiments nets, per la qual cosa la seva quota es veurà augmentada o reduïda, en funció del resultat de la seva activitat.

Inicialment, s’ha acordat un període de transició de nou anys per a la seva implementació i s’han fixat els trams de cotització de 2023 a 2025. Com exemple, a continuació, relacionem les bases de cotització establertes en funció dels trams de rendiments nets de l’activitat, per a l’any 2023 i les quotes resultants en cada cas:

 

Trams de rendiments nets 2023 €/mes Base mínima €/mes QUOTA Base màxima €/mes QUOTA
Taula reduïda Tr. 1 <=670 751,63 230€ 849,66 260€
Tr. 2 >670 y <=900 849,67 260€ 900 275€
Tr. 3 >900 y <1.166,70 898,69 275€ 1.166,70 357€
Taula general Tr. 1 >=1.166,70 y <=1.300 950,98 291€ 1.300 398€
Tr. 2 >1.300 y <=1.500 960,78 294€ 1.500 459€
Tr. 3 >1.500 y <=1.700 960,78 294€ 1.700 520€
Tr. 4 >1.700 y <=1.850 1.013,07 310€ 1.850 566€
Tr. 5 >1.850 y <=2.030 1.029,41 315€ 2.030 621€
Tr. 6 >2.030 y <=2.330 1.045,75 320€ 2.330 713€
Tr. 7 >2.330 y <=2.760 1.078,43 330€ 2.760 845€
Tr. 8 >2.760 y <=3.190 1.143,79 350€ 3.190 976€
Tr. 9 >3.190 y <=3.620 1.209,15 370€ 3.620 1.108€
Tr. 10 >3.620 y <=4.050 1.274,51 390€ 4.050 1.239€
Tr. 11 >4.050 y <=6.000 1.372,55 420€ 4.139,40 1.267€
Tr. 12 >6.000 1.633,99 500€ 4.139,40 1.267€

 

En el cas d’autònoms societaris i col·laboradors, la base de cotització no podrà ser, en cap cas, inferior a 1.000.-€, restant pendent d’establir les bases mínimes d’aquest col·lectiu per a 2024 i 2025, en els Pressupostos Generals de cada exercici i, a partir de 2025, aquesta base mínima no podrà ser inferior a la base mínima del grup 7 de cotització del règim general que, aquest any 2022, és de 1.166,70.-€.

Així les coses, encara que els rendiments nets de l’activitat siguin inferiors a 1.500.-€, la base mínima de cotització per al pròxim exercici, no podrà ser inferior a 1.000.-€. Cal destacar que aquesta base mínima és inferior a l’establerta per a aquest any 2022.

Si analitzem els trams establerts, s’observa que, en el cas de rendiments inferiors a 1.500.-€, les bases de cotització del Règim especial són inferiors a les mínimes establertes actualment, mentre que, a partir d’uns rendiments nets de 1.700.-€, les bases comencen a ser superiors a les bases mínimes actualment establertes.

Per a poder establir les bases de cotització i quotes resultants, cada autònom, haurà d’informar la Tresoreria General de la Seguretat Social de la previsió dels rendiments nets computables per a l’exercici.

En el cas que, durant l’exercici en curs, els rendiments nets variïn en relació als comunicats, bé sigui per augmentar-se o per reduir-se, es podrà modificar la base de cotització en funció dels rendiments reals.

Després de la finalització de l’exercici, la Tresoreria General de la Seguretat Social verificarà les dades finals dels rendiments nets de l’activitat sol·licitant aquesta informació a l’Agència Tributària. En el cas que la base triada resulti inferior a la que realment hauria d’haver-se sol·licitat, realitzarà una liquidació complementària, devent l’autònom abonar les diferències de cotització.

De la mateixa manera, en el supòsit que les bases i quotes fixades siguin superiors a les que haurien d’haver-se aplicat, l’Administració retornarà d’ofici a l’interessat, les cotitzacions abonades de més, abans del 31 de maig de l’any següent a l’exercici de referència.

Aquells autònoms que vinguessin cotitzant a 31 de desembre de 2022, per una base superior a la que li correspondria en aplicació de la nova normativa, podran renunciar a la devolució de l’excés de cotització.

Aquesta nova normativa també modifica l’anomenada “TARIFA PLANA” per a les noves altes en el règim especial de treballadors autònoms, que passarà dels 60.-€ actuals a 80.-€/mes durant 2 anys, per a aquells autònoms que tinguin ingressos per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI). En el cas que aquests ingressos superin l’SMI, la quota passarà a calculessis en funció del tram de rendiments que correspongui.

En el cas d’autònoms que siguin beneficiaris de la Prestació Econòmica per Cura de fill menor amb Malaltia Greu (coneguda com CUME), tindran dret a una bonificació del 75% de la quota de contingències comunes, durant tot el temps que percebi aquesta prestació.

Si analitzem aquest canvi normatiu, trobem com a punts positius el fet que s’hagi establert un sistema gradual que s’adapta als ingressos reals d’aquest col·lectiu i que ofereix, a aquells professionals que es vegin obligats a augmentar les seves bases i quotes de cotització, una major cobertura econòmica en cas de processos d’incapacitat, prestacions per cessament d’activitat i millors pensions de jubilació ja que si, augmenta la teva base de cotització, augmentarà la pensió.

Uns altres dels grans beneficiaris amb aquest canvi normatiu, són els professionals majors de 48 anys. Actualment, la base màxima de cotització a la qual poden optar a partir d’aquesta edat és de 2.077.-€ i, a partir de l’1 de gener de 2023, podran optar a la base màxima establerta per al tram de cotització corresponent als seus rendiments nets.

Per contra, trobem que existeix una limitació a l’hora de triar la base de cotització, ja que aquesta ha de determinar-se en funció dels rendiments nets d’activitat.

Igualment cal destacar que, si bé els qui tinguin uns rendiments nets iguals o inferiors a 1.700.-€ redueixen, o en el seu cas, mantenen les bases de cotització establertes actualment, a partir d’uns rendiments nets de 1.701.-€ o superiors, les bases de cotització s’augmenten gradualment.

Així les coses, en el cas d’un professional amb uns rendiments nets de 4.100.-€ i que actualment estigui cotitzant per la base mínima d’autònoms 944,40.-€, passarà de pagar 292.-€ a 425,49.-€ això és, un 45% més que en l’actualitat.

La norma també contempla que, els autònoms que, a 31 de desembre de 2022 estiguin cotitzant per una base superior a la que li correspondria en funció dels seus rendiments, podran mantenir aquesta base de cotització, o fins i tot una inferior a aquesta.

 

Només ens queda esperar a veure els efectes que aquest nou sistema de cotitzacions, per a valorar si la seva implantació serà positiva o no, per a aquest col·lectiu.