L’Audiència Provincial de Còrdova declara NUL l’acord de la Junta de Propietaris que prohibeix l’ús turístic d’un habitatge.

Mitjançant Sentència, núm. 690/2022, de 12 de juliol, l’Audiència Provincial de Còrdova declara nul l’acord d’una comunitat de propietaris que prohibeix que un habitatge es destini a apartament turístic.

La citada Sentència confirma la dictada pel Jutjat de Primera Instància Núm. 7 de Còrdova i estableix que la citada prohibició ha d’aprovar-se per unanimitat i no per la majoria qualificada de tres cinquenes (3/5) parts del total de propietaris.

Això és, es fa gairebé impossible que una comunitat pugui prohibir l’ús d’un habitatge com a apartament turístic perquè és evident que el propietari que vulgui destinar aquest habitatge a aquest ús té suficient amb votar en contra de l’acord de la comunitat.

El raonament que porta a l’Audiència Provincial de Còrdova a dictar aquesta Sentència és que l’article 17.12 de la Llei de Propietat Horitzontal que regeix a les comunitats de propietaris, permet limitar o condicionar l’ús d’un habitatge, dins de les possibilitats d’activitat que té el propietari, mitjançant una acord de junta de tres cinquenes (3/5) parts dels propietaris, però no permet la prohibició de l’ús que un propietari vulgui donar al seu habitatge dins del marc legal que li permet exercir tal activitat.

No obstant això, la Sentència en qüestió no estableix que limitacions o condicions d’ús es poden recordar per la majoria qualificada dels propietaris de la comunitat, la qual cosa pot comportar l’aprovació d’un acord de junta que faci gairebé inviable l’ús com a apartament turístic d’un habitatge.

Finalment, haurem d’esperar a quin és el posicionament del Tribunal Suprem i, en última instància, del Tribunal Constitucional.