Té inversions en l’exterior o la seva empresa està participada per capital estranger? En aquest cas no oblidi presentar els Models D-4 i D-8 el termini dels quals finalitza aquest mes de setembre.MODEL D-4Correspon utilitzar el model D-4 per la inversió estrangera en empreses espanyoles. Ho presentaran les societats espanyoles amb capital o fons propis superiors a 3.005.060,52 euros quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.També presentaran Memòria anual les societats espanyoles “holdings” o societats tenidores d’accions de societats espanyoles o estrangeres (ETVE), independentment de la seva xifra de capital social o fons propis quan la participació total de no residents sigui igual o superior al 50% del capital o si un sol inversor no resident té una participació igual o superior al 10% del capital o del total dels drets de vot.Les sucursals a Espanya d’empreses estrangeres presentaran Memòria anual sigui quina sigui la seva xifra de capital o patrimoni.MODEL D-8S’utilitza aquest model D-8 per informar de la inversió espanyola en empreses estrangeres.D’acord amb l’establert en l’article 49 de l’Ordre Ministerial de 28 de maig de 2001, els inversors residents presentaran Memòria anual en els casos d’inversions en: societats estrangeres el patrimoni net de les quals sigui superior 1.502.530,27 Euros, o el seu contravalor en la moneda en què estigui expressat el balanç, i la participació de l’inversor en el capital o en el total dels drets de vot sigui igual o superior al 10%; en societats estrangeres l’activitat de les quals sigui la tinença de participacions en el capital d’altres societats, qualsevol que sigui la quantia de la inversió; i en sucursals a l’estranger qualsevol que sigui la quantia de la inversió.Els formularis de tots dos models s’obtindran, s’emplenaran, i es presentaran per via telemàtica, utilitzant el programa d’ajuda AFORIX disponible a la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Comerç.Les instruccions d’emplenament dels formularis s’han adaptat a la Resolució de 27 de juliol de 2016 (BOE nº194 de 12 agost de 2016) amb entrada en vigor el 1 de setembre de 2016.