Els Emprenedors podran capitalitzar la seva prestació per desocupació per constituir una Societat de Responsabilitat Limitada. El passat 21 de juny de 2016, la Sala social del Tribunal Suprem va dictar Sentencia núm. 543/2016, en la qual resol sobre el cas d’un aturat que va capitalitzar la seva prestació per desocupació, percebent el 100% de la mateixa en un únic pagament, informant al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SPEE) que anava a donar-se d’alta com a Treballador Autònom.Finalment, l’interessat va constituir una Societat de Responsabilitat Limitada Unipersonal, adquirint el 100% de les participacions d’aquesta, sent nomenat Administrador i, per tant, causant alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA).Després de constatar aquest fet, el SPEE va procedir a reclamar la prestació percebuda, segons aquest organisme, de forma indeguda, per haver constituït una Societat, quan en la sol·licitud constava que exerciria activitat com a Treballador Autònom, per la qual cosa l’interessat va procedir a interposar demanda contra la citada resolució.Sent desestimada la seva pretensió en Primera Instància, el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, va estimar el Recurs presentat, en entendre que no existeix cobrament indegut de la prestació, ja que l’interessat es troba donat d’alta en el RETA, revocant així la resolució del SPEE i la Sentència de Primera Instància, raó per la qual l’advocat de l’Estat va presentar Recurs de Cassació per a la Unificació de Doctrina.La Sala desestima el Recurs interposat per l’Administració, ja que entén que no és incompatible constituir una Societat de Responsabilitat Limitada, quan el % de participacions obliga al soci a enquadrar-se en el RETA, la qual cosa no qüestiona l’efectiu acompliment de la seva activitat per compte propi, sense que existeixin indicis de frau en la constitució d’aquesta Societat.L’Alt Tribunal conclou que, tot i que la Llei 45/2002 només contempla de forma expressa la Capitalització de l’Atur per a la creació de Cooperatives de Treball Associat o Societats Laborals, aquesta no exclou de forma expressa cap altra modalitat Jurídica.En aquest sentit la Sentència estableix que “… quan concorren les circumstàncies fàctiques i jurídiques que condueixen obligatòriament a l’enquadrament i alta en el RETA de determinades persones físiques, aquestes, individualment considerades, sempre que la Societat de capital porti realment a cap l’activitat que constitueixi el seu objecte, reuneixen la qualitat de Treballadors Autònoms, també a l’efecte de la Capitalització”.Així les coses, la Sala desestima el Recurs puix que constituir una Societat Mercantil de Responsabilitat Limitada, i més sent Unipersonal, no és incompatible amb la qualificació de Treballador Autònom, puix que no es qüestiona la prestació de serveis efectius per compte propi.Aquesta Sentència obre una porta a aquelles persones que estan cobrant l’atur i que vulguin constituir la seva pròpia Empresa, ja que podran capitalitzar la seva prestació, percebent el 100% de la quantia, sense obligació que la capitalització es destini a quotes d’Autònom.