Estan obligats a donar-se d’alta de IAE (Impost d’Activitats Econòmiques) les persones físiques, jurídiques sempre que realitzin activitats empresarials, professionals o artístiques, en territori nacional.També estaran obligades a donar-se d’alta les entitats a què es refereix l’art. 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.No obstant això, es troben exempts del pagament d’aquest Impost entre d´altres:

  • Els subjectes passius que iniciïn l’exercici de la seva activitat en territori espanyol, durant els dos primers períodes impositius d’aquest impost en què es desenvolupi aquella. Sempre que tampoc la desenvolupi cap entitat del seu grup empresarial.
  • Els subjectes passius que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d’euros.

TERMINIS:

  • Declaració d’alta:

-Per iniciar una activitat, en el transcurs d’un mes des de l’inici de la mateixa.- Per deixar de gaudir d’exempció, durant el mes de desembre immediat anterior a l’any en què estiguin obligats a tributar.

  • Declaració de variació:

– En el termini d’un mes a comptar des de la data en què es va produir la circumstància que va motivar la variació.

  • Declaració de baixa:

– Per cessar en l’exercici de l’activitat, en el termini d’un mes des del cessament.- Per passar a gaudir d’exempció per l’impost pel conjunt d’activitats, en el mes de desembre anterior a l’any en què deixin d’estar obligats a tributar per haver accedit a una exempció.MODELS:

Les persones i entitats incloses en el cens d’empresaris i professionals han de declarar totes les activitats econòmiques que desenvolupin, així com, en el seu cas, la relació dels establiments o locals en els quals les duguin a terme, mitjançant aquesta declaració censal.A més, l’entitat pugui estar obligada al pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques i hagi de presentar les corresponents declaracions del IAE.

  • Model 840. Declaració de l’Impost sobre Activitats Econòmiques.

Per presentar declaracions d’alta, baixa o variació, per a entitats obligades al pagament d’aquest impost. Aquest model només servirà per a les quotes nacionals i provincials, així com per a les quotes municipals que tinguin la gestió cedida a l’Agència Tributària.La resta de quotes municipals, la gestió de les quals portin els propis ajuntaments o tinguin cedida a altres organismes podran tenir models propis.