Els treballadors que no pertanyin a la Unió Europea, podran teletreballar des d’Espanya, a través de la denominada “Visa de Nòmada Digital”.

El passat 22 de desembre es va publicar la Llei 28/2022, de 21 de desembre, del foment de l’ecosistema de les empreses emergents, comunament coneguda com la “Llei de Startups”, amb la finalitat de donar cobertura a les noves necessitats del mercat laboral, àvid per atreure talent i innovació.

En aquest sentit, la Llei de Startups té per objectiu fomentar la creació de noves empreses, amb base en Espanya, per a atreure el talent internacional, principalment de l’àrea de la tecnologia i R+D+i, oferint facilitats en la inversió, tant nacional com estrangera i facilitant la residència a Espanya a treballadors no pertanyents a la Unió Europea, que teletreballin per a altres països, o ofereixin serveis a clients internacionals, per tant, atraient treballadors qualificats, emprenedors i possibles inversors.

Aquesta norma, a més, també ofereix importants beneficis fiscals, com a reduccions en els tipus de l’Impost de Societats, ajornaments de la tributació i altres mesures que podeu trobar en el nostre blog LLEI DE STARTUPS

El visat de Nòmada Digital és un permís de residència, que es concedeix amb una durada mínima d’1 any, prorrogable per un màxim de 5 anys, que permet a les persones extracomunitàries treballar en remot des d’Espanya.

El termini de resolució de les sol·licituds és de 20 dies des de la seva presentació, entenent-se aprovada en el supòsit que en aquest termini no s’hagi emès la corresponent resolució Administrativa.

Així les coses, les persones que desitgin residir a Espanya i tinguin activitat laboral o professional amb una empresa fora del territori Nacional, mitjançant l’ús exclusiu de mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació, poden sol·licitar aquest permís, bé des d’aquí, i en aquest cas el permís inicial es concedeix per 3 anys, o des del país d’origen, i en aquest cas el permís inicial serà d’1 any, podent sol·licitar la seva ampliació a 3 anys, una vegada a Espanya. A més, poden incloure en la sol·licitud a cònjuge i fills.

A més, aquest tipus de residència computa per a posteriors sol·licituds de residència permanent o nacionalitat.

Una altra dels avantatges que ofereix aquesta visa és que les persones disposaran de lliure circulació per tota la Unió Europea.

En el cas que el sol·licitant tingui relació laboral, únicament podrà prestar serveis per a empras situades fora del territori nacional. En el cas d’activitats professionals, podrà treballar per a empreses espanyoles, sempre que el percentatge d’aquesta activitat no superi el 20% de l’activitat total.

Els requisits que han de complir les persones que vulguin accedir a la visa, són les que a continuació es detallen:

  • Acreditar ser graduats o postgraduats d’universitats de reconegut prestigi, formació professional i escoles de negocis de reconegut prestigi, o bé disposar d’una experiència professional mínima de tres anys.
  • Existència d’activitat real i continuada per part de l’empresa amb la qual contracti el sol·licitant.
  • Documentació acreditativa que la relació laboral o professional es pot realitzar totalment en remot.
  • Acreditar que la relació laboral o professional existeix des de, almenys, tres mesos abans de la sol·licitud, així com han d’aportar-se documents que acreditin els termes i condicions de l’activitat a distància.

A més, el sol·licitant haurà d’acreditar que té accés a fons equivalents al 200% del SMI, això és, uns 2.160.-€ mensuals per a una persona, o 3.240.-€ al mes per al grup familiar de tres persones.

Ara com ara, és aviat per a valorar l’impacte d’aquesta mesura i si realment és útil per a atreure talent, anirem veient la seva evolució.