La instal·lació d’un ascensor en el celobert, element comú de tots els propietaris, comporta el dret dels propietaris afectats a percebre la corresponent indemnització.

La llei 49/1960, de 21 de juliol, de Propietat Horitzontal i les seves successives modificacions, recull les obligacions i drets dels propietaris en cas d’obres i, per descomptat, en el cas de la instal·lació d’un ascensor.

El cas que ens ocupa tracta de la instal·lació en el celobert d’una comunitat de propietaris, la qual cosa és significatiu ja que el celobert és un element comú de tots els propietaris.

La Comunitat de Propietaris va acordar la instal·lació d’un ascensor en el celobert afectant les llums i vistes que tenia el propietari que va demandar.

El propietari, a conseqüència de veure’s afectat pels perjudicis que se li ocasionaven per la falta de llum i ventilació va interposar demanda contra la Comunitat de Propietaris sobre la base del que s’estableix en l’article 9.1 c) de la citada Llei de Propietat Horitzontal, reclamant una indemnització pels danys i perjudicis que se li han ocasionat.

L’article 9.1 c) de la citada Llei de Propietat Horitzontal estableix l’obligació de tots els propietaris a consentir les obres o reparacions necessàries per a l’interès comú, això sí, tenint dret a la corresponent indemnització.

La qüestió és que passa quan la instal·lació de l’ascensor no afecta de manera directa a un propietari per instal·lar-se en un espai comú, el celobert, però sí que l’afecta de manera indirecta.

El propietari afectat va demandar a la Comunitat reclamant 20.000,00.-euros pels perjudicis que la instal·lació de l’ascensor li havien causat.

El Jutjat de Primera Instància que va conèixer de l’assumpte, va desestimar la demanda ja que va considerar que en haver-se instal·lat l’ascensor en una zona comuna no afectava directament el demandant.

El propietari afectat va recórrer aquesta sentència i l’Audiència Provincial de Madrid va estimar parcialment el recurs, reconeixent el dret del propietari a ser indemnitzat, però per un import de 5.732,00.-euros.

Al seu torn, la Comunitat de Propietaris va presentar recurs de cassació davant el Tribunal Suprems, que en Sentència núm. 435, de data 29 de març de 2023, va desestimar el citat recurs i confirmo les pretensions del propietari afectat de conformitat a la sentència de l’Audiència Provincial de Madrid.

EL Tribunal Suprem, considera que l’article 9.1 c) de la Llei de Propietat Horitzontal és aplicable en tota la seva extensió, de manera que, si aquest article permet la instal·lació d’un ascensor en una zona comuna, no seria ni lògic, ni raonable, que no s’apliqui de manera íntegra, això és obviant el dret del propietari afectat a ser rescabalat pels perjudicis causats.

En aquest sentit, considera que l’interès particular del propietari no pot imposar-se sobre el de la comunitat, però això sí, amb el dret a ser indemnitzat.