Les deduccions autonòmiques permeten rebaixar la càrrega impositiva de la declaració de la Renda.

Els contribuents que en 2022 hagin tingut la seva residència habitual en territori de la comunitat autònoma de Catalunya podran aplicar les següents deduccions autonòmiques:

1. Per naixement o adopció de fills:

En cas de naixement o adopció durant el període impositiu, els imports a deduir són:

-150 euros en la declaració individual de cadascun dels progenitors.

-300 euros en cas de declaració conjunta.

-300 euros en cas de declaració del progenitor o progenitora d’una família monoparental.

 

2. Per lloguer d’habitatge habitual:

Es dedueixen el 10% de les quantitats invertides per persones de 32 anys o menys, persones que hagin estat a l’atur almenys 183 dies de l’any, persones discapacitades en un grau d’almenys un 65% o persones vídues i més grans de 65 anys. El límit màxim de la deducció és de 300 euros i de 600 per a famílies nombroses i monoparentals.

La suma de les bases imposables general i de l’estalvi menys el mínim personal i familiar no pot superar els 20.000 euros anuals en tributació individual i els 30.000 euros en tributació conjunta. A més, les quantitats pagades de lloguer han de superar el 10% dels rendiments nets del contribuent.

 

3. Per pagament d’interessos de préstecs a l’estudi universitari de tercer cicle:

L’import dels interessos pagats en el període impositiu que corresponguin als préstecs concedits mitjançant l’agència de Gestió d’ajudes Universitàries i de Recerca per al finançament d’estudis de màster i de doctorat.

 

4. Per viduïtat:

Les persones que quedin vídues durant l’exercici es poden aplicar una deducció de 150 euros. Aquesta deducció és aplicable en la declaració corresponent a l’exercici en què la persona quedi vídua i en els dos exercicis immediatament posteriors.

Si aquesta persona té a càrrec seu un o més descendents que computin als efectes d’aplicar el mínim per descendents, es pot aplicar una deducció de 300 euros en la declaració corresponent a l’exercici en què la persona contribuent queda vídua, i als dos exercicis immediatament posteriors, sempre que els descendents mantinguin els requisits per a computar als efectes d’aplicar el mínim esmentat.

 

5. Per donacions a determinades entitats:

5.1 Foment de la llengua catalana o l’occitana

15 % de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10 % de la quota íntegra autonòmica.

5.2 Foment de la recerca científica i el desenvolupament i innovació tecnològics

25 % de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10 % de la quota íntegra autonòmica.

5.3 Medi ambient, conservació del patrimoni natural i custòdia del territori

15 % de les quantitats donades, amb el límit màxim del 5 % de la quota íntegra autonòmica.

 

6. Per rehabilitació de l’habitatge habitual:

Es dedueixen l’1,5% de les quantitats invertides en rehabilitació de l’habitatge que sigui habitatge habitual, amb una base màxima de deducció de 9.040 euros anuals.

Es considera rehabilitació de l’habitatge habitual, les obres realitzades que compleixin qualsevol dels requisits següents:

-Que les obres hagin estat qualificades o declarades com a actuació protegida en matèria de rehabilitació d’habitatges.

-Que les obres tinguin per objecte principal la reconstrucció de l’habitatge mitjançant la consolidació i el tractament de les estructures, façanes o cobertes i altres d’anàlogues, sempre que el cost global de les operacions de rehabilitació excedeixi del 25 % del preu d’adquisició si s’hagués efectuat l’adquisició durant els dos anys immediatament anteriors a l’inici de les obres de rehabilitació o, en un altre cas, del valor de mercat que tingués l’habitatge en el moment de l’inici esmentat. A aquests efectes, es descomptarà del preu d’adquisició o del valor de mercat de l’habitatge la part proporcional corresponent a terra.

 

7. Per inversió per un àngel inversor per a l’adquisició d’accions o participacions socials:

Es dedueixen el 30% de les quantitats invertides, amb el límit de 6.000 euros, encara que augmenta al 50% i un límit de 12.000 euros quan siguin societats creades o participades per universitats o centres de recerca.

Les participacions del contribuent i el seu cònjuge o familiars fins al tercer grau no poden ser mai superiors al 35%. A més, l’empresa ha de tenir el domicili fiscal i social a Catalunya, ha d’exercir una activitat laboral, tenir contractada a temps complet almenys una persona i no pot tenir una facturació superior a un milió d’euros.

A més, el contribuent no pot exercir tasques de direcció o executives, ni formar al consell d’administració ni tenir una relació laboral amb l’empresa. A més, ha de mantenir les participacions almenys tres anys.

 

8. Per obligació de presentar la declaració de l’IRPF per raó de tenir més d’un pagador:

L’import de la deducció és el resultat de restar, de la quota integra autonòmica, la quota integra estatal, sempre que la diferència sigui positiva.

Aquesta deducció només se la poden aplicar les persones contribuents que estan obligades a presentar la declaració perquè obtenen rendiments íntegres del treball, de més d’un pagador, per una quantia compresa entre 14.000 i 22.000 euros.

Les persones contribuents que percebin prestacions passives (pensionistes) i que s’hagin acollit al procediment especial de retencions que regula l’article 89 A) del Reglament de l’IRPF no es poden aplicar aquesta deducció.

 

9. Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual adquirit abans de l’01.01.2013:

Es dedueix el 7,5% de les quantitats invertides, encara que augmenta al 15% si són obres per a la rehabilitació de l’habitatge d’una persona amb discapacitat.

Tot i això, les persones que tinguin 32 anys o menys, hagin estat a l’atur almenys 183 dies de l’exercici, formin part d’una família monoparental o siguin vidus majors de 65 anys, i sempre que tinguin una base imposable total (menys el mínim personal i familiar) inferior a 30.000 euros anuals, poden tenir una deducció del 9%.