Una recent resolució del Tribunal Economicoadministratiu Regional (TEAR) de Catalunya anul·la una comprovació de valors en la qual no es va realitzar la visita del perit.

El Tribunal Suprem ha deixat molt clar, en successives sentències (la última de 21-1-2021), l’obligació que té l’Administració de visitar l’immoble a l’hora de dur a terme la comprovació de valors. No obstant això, algunes Administracions autonòmiques intenten evitar aquesta obligació.

 

EL QUE DIU EL TRIBUNAL SUPREM

  • La valoració de l’Administració no és útil ni necessària quan el perit no aporta un criteri fundat en la seva experiència, sinó que es limita a aplicar taules, comparacions o dades que podria establir per a cada cas qualsevol altre funcionari, encara que no fos perit.
  • Aquestes regles i taules no han estat creades per a major confort personal dels tècnics de l’Administració ni per a comoditat de l’Administració a l’hora de gestionar de manera massiva els tributs; tampoc perquè s’endevinin les característiques dels immobles que només es poden conèixer mitjançant una comprovació in situ.
  • La visita del perit és regla general imperativa i inexcusable, l’excepció de la qual al cas ha de ser rigorosament justificada.

 

ELS PARANYS DE L’ADMINISTRACIÓ PER A ELUDIR LA VISITA DEL PERIT

  • Algunes Comunitats Autònomes continuen tractant d’evitar la visita del perit, utilitzant diverses estratègies per a imputar aquesta falta de visita al contribuent, i fer-li culpable de les conseqüències d’això.
  • Això és el que succeeix a Catalunya, on l’Agència Tributària remet als contribuents la valoració de l’immoble, sense visita del perit, i trasllada la càrrega de treball als contribuents, demanant-los fotografies, plans, informes tècnics, etc.
  • Només si no existeixen els documents referits, l’Agència Tributària de Catalunya permet sol·licitar al contribuent, en un termini determinat, la visita del perit.

 

TEAR DE CATALUNYA: OFERIR LA VISITA DEL PERIT NO ÉS SUFICIENT

  • La resolució de 30/03/2023 del TEAR de Catalunya estableix que la visita del perit en les comprovacions de valors és una obligació que recau sobre l’Administració, en ser ella l’obligada a remetre una comprovació de valor prou motivada basada en unes dades contrastades pel seu perit.
  • No és possible deixar en mans del contribuent la visita del perit ni tampoc no dur a terme tal visita, traslladant la càrrega de la prova al contribuent i sol·licitant-li que aporti documentació sobre l’estat de l’immoble.
  • Oferir la visita del perit en un moment posterior a la notificació de la proposta de la liquidació provoca indefensió en el contribuent, perquè elimina el tràmit d’al·legacions enfront d’una taxació prou motivada.
  • Només hi hauria un supòsit en el qual l’Administració quedaria eximida d’aquesta obligació de visita del perit a l’immoble: quan el contribuent, expressament, es negui al reconeixement del bé pel perit: article 160.2 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària.

 

En definitiva, en molts casos interessarà recórrer una comprovació de valors, tret que tinguem la certesa que l’immoble té un valor de mercat superior al proposat per l’Administració, la qual cosa pot succeir de manera excepcional.