Arriba l’estiu i amb ell, el temps de gaudi de vacances de la majoria de Treballadors, per això t’expliquem què has de saber sobre el dret a vacances laborals.

Sorgeixen moltes preguntes respecte a aquesta qüestió Em corresponen vacances si he començat el meu contracte a mitjan any? Puc substituir les vacances del personal per una compensació econòmica? Pot l’empresa imposar les vacances? Què passa si tinc les vacances establertes i soc baixa metgessa?

A continuació, fem un breu resum de la regulació general del període vacacional:

Els Treballadors han de gaudir les seves vacances dins de l’any natural en el qual es generen, això és, de l’1 de gener al 31 de desembre, encara que hi ha Empreses que per conveni col·lectiu la seva meritació sigui diferent del genèric establert en l’Estatut dels Treballadors, per exemple, de l’1 de setembre a 31 d’agost, etc. En cas d’incorporacions durant l’exercici, es tindrà dret a la part proporcional generada que correspongui.

La durada pot establir-se mitjançant acord inter-parts, Treballador i Empresa, o per conveni col·lectiu, sense que en cap cas aquest temps pugui ser inferior a l’establert en l’Estatut dels Treballadors, que és de 30 dies naturals, de dilluns a diumenges, incloent-hi festius, o 23 dies laborables, generalment de dilluns a divendres, o de dilluns a dissabte, segons la jornada laboral establerta en cada Empresa.

L’ art. 38 de l’Estatut dels Treballadors que regula les vacances anuals, estableix que el calendari de vacances ha de fixar-se en cada Empresa de manera que, el treballador, pugui conèixer les seves vacances amb, almenys, 2 mesos d’antelació al seu gaudi.

El gaudi de les vacances no pot ser substituït per una compensació econòmica, ni pot acumular-se en anys successius. Si el treballador no gaudeix les vacances l’any en què es generen, com a norma general, aquest perd el seu dret a gaudir-les, tret que existeixi pacte entre Empresa i Treballador que permeti gaudir les vacances en l’exercici següent (la majoria d’Empreses permeten gaudir les vacances pendents durant els primers mesos de l’exercici següent).

Si el període vacacional coincideix en el temps amb una baixa per embaràs, part o lactància natural o accident de treball, o amb la suspensió del contracte de treball per causes econòmiques, el Treballador té dret a gaudir les vacances en data diferent, encara que hagi finalitzat el període al qual corresponen.

En cas que coincideixin amb una incapacitat temporal per contingències comunes que impossibiliti al treballador gaudir-les, ja sigui totalment o parcialment, durant l’any natural al fet que corresponen, el treballador podrà gaudir-les després de rebre l’alta mèdica, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir finalitzar l’any que es generen.

A aquest respecte es pronuncia la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea – Sala Primera, de 22 de setembre de 2022, que determina que les persones que han estat de baixa mèdica s’equipessin a les persones que han estat prestant serveis, puix que la seva inassistència ha de considerar-se com a involuntàries i, per tant, aquest període ha de computar-se com efectivament treballat, per la qual cosa mantenen el seu dret a gaudir de les vacances.

La retribució del període de vacances és igual a la retribució mensual del Treballador en la seva jornada habitual.

En el cas de contractes a temps parcial, es té dret al mateix període de vacances que les persones que treballen a temps complet, atenent el que s’estableix en l’art. 12 de l’Estatut dels Treballadors, sent la diferència entre tots dos casos, la retribució.

Aquelles persones que hagin estat contractades una vegada iniciat l’any laboral, o el període de meritació establerta per a cada empresa, tindrà dret a la part proporcional de les vacances que generi, pel temps de prestació de serveis.