Incentius fiscals aplicables a empreses emergents per a fomentar la seva creació i creixement a Espanya.

El 22 de desembre es va publicar i va entrar en vigor l’endemà, la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents. S’han adoptat mesures fiscals amb la finalitat d’atreure talent i capital internacional, estimular la inversió i fomentar la creació, creixement i re localització d’empreses emergents a Espanya. En primer lloc, hem d’entendre quins requisits hem de reunir per a ser considerats empresa emergent, conegudes popularment com Startups, que queda definit en el marc normatiu de la Llei 14/2021, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació.

A continuació, exposem els principals incentius fiscals fomentats en aquesta Llei:

 1. Tipus de gravamen de les empreses emergents: Es redueix el tipus impositiu en l’Impost de societats i en l’Impost sobre la Renda de No Residents (que obtinguin rendes a través d’Establiment Permanent en territori espanyol) del tipus general del 25% al 15%, en els quatre primers exercicis amb base imposable positiva.
 2. Ajornament de la tributació d’una empresa emergent: Es permet l’ajornament del deute tributari de l’Impost de societats i l’Impost sobre la Renda de No Residents, en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva per un període de 12 i 6 mesos respectivament, sense garanties ni interessos de demora.
 3. Supressió de l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats: S’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats regulats en l’article 40 de la Llei IS i 23.1 de la Llei IRNR, per als contribuents que tinguin la condició d’empresa emergent, en els en els dos anys posteriors en el qual la base imposable sigui positiva.

 

Amb efectes 1 de gener de 2023, s’introdueixen les següents novetats en la Llei de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), recollides en la Disposició final tercera de la Llei, que detallem de forma resumida a continuació:

 1. Lliurament de stock options: L’exempció prevista actual de 12.000 euros en cas de lliurament d’accions pròpies, s’eleva a 50.000 euros quan aquestes siguin d’empreses emergents. Els rendiments que estiguin subjectes per excedir els 50.000 euros s’imputessin en el període impositiu que concorri alguna de les següents circumstàncies:
 • Que la societat surti en borsa
 • Que les accions o participacions surtin del patrimoni del contribuent.
 • Que transcorrin 10 anys des del lliurament sense que s’hi hagués produïda alguna de les dues circumstàncies anteriors.

S’introdueix una regla especial de valoració de les accions o participacions concedides, establint-se que serà el valor de les subscrites per un tercer independent en l’última ampliació de capital realitzada l’any anterior al del lliurament, i en defecte d’això, el valor de mercat en el moment del lliurament

 

 1. Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació:
 • S’eleva la base màxima de deducció de 60.000 a 100.000 euros.
 • S’augmenta del 30% al 50% el percentatge de deducció.
 • Amb caràcter general, s’incrementa de 3 a 5 anys el termini per a subscriure les accions o participacions, a comptar des de la constitució de l’entitat, i fins a 7 anys en el cas de les empreses emergents.

 

 1. Règim especial de impatriats; s’introdueixen les següents novetats en el règim especial aplicable a treballadors desplaçats a territori espanyol:
 • Es disminueix el nombre de períodes impositius anteriors al desplaçament a territori espanyol durant els quals el contribuent no pot haver estat resident fiscal a Espanya, passant de 10 a 5 anys.
 • S’estén l’àmbit subjectiu d’aplicació del règim als treballadors per compte d’altri, en permetre la seva aplicació a treballadors que, sigui o no ordenat per l’ocupador, es desplacin a territori espanyol per a treballar a distància utilitzant exclusivament mitjans i sistemes informàtics, telemàtics i de telecomunicació, així com administradors d’empreses emergents amb independència del seu percentatge de participació en el capital de la societat.
 • S’estableix la possibilitat d’acollir-se al règim especial, és a dir, optar per tributar per l’Impost de la Renda de no Residents, als fills del contribuent menors de 25 anys (o qualsevol edat en cas de discapacitat), i al seu cònjuge, o en el supòsit d’inexistència de vincle matrimonial, el progenitor dels fills sempre que es reuneixin una sèrie de requisits enumerats en l’article 93 de la Llei d’IRPF.

 

 1. Règim fiscal del carried interest: Nova regulació dels gestors de fons capital-risc, a través de la incorporació en la Llei IRPF de la disposició addicional cinquantena tercera, pel qual s’aclareix la qualificació fiscal d’aquesta mena de retribucions que satisfan els fons als seus gestors.