Una Empresa és sancionada per no recórrer en el termini legal previst una sanció en oblidar, l’empleat que la va rebre, traslladar-la al Departament de RH.

El Tribunal Superior de Navarra, en la seva Sentència núm. 253/2022 de data 30 de juny de 2022, ha desestimat el recurs d’una empresa i la condemna a pagar una sanció, tot i que el motiu de no recórrer aquesta sanció va ser pel descuit d’un treballador que no la va traslladar al departament de RH.

Un empleat va rebre una notificació per la qual s’imposava a l’empresa per a la qual treballa una sanció. La va oblidar en una safata repleta de notificacions i cartes i no la va traslladar al Departament de RH, departament que havia de procedir a interposar el corresponent recurs.

Passat el termini legal, el treballador va recuperar la notificació i la va traslladar al citat departament que va procedir a interposar el corresponent recurs encara que estava fos de termini.

En primera instància judicial, el recurs va ser desestimat procedint l’empresa a interposar el corresponent recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Navarra.

El citat Tribunal desestima, novament, el recurs i confirma la sanció per no haver-se presentat aquell en el termini legal establert i ni tan sols entra a valorar el fons de la qüestió.

El Tribunal considera a l’empresa un únic conjunt com a persona jurídica, sense distingir entre empleats i departaments, de tal forma que una vegada notificat correctament a un treballador, que a més se l’identifica correctament, entén notificada a l’empresa.

Per això, manifesta que no cal al·legar per l’empresa que no va tenir coneixement de la sanció fins que l’empleat en qüestió va traslladar la notificació al departament competent.

En aquest estadi, les empreses han de prestar especial atenció a les notificacions que es reben, així com al treballador a qui encarrega la seva recollida, ja que, de no demostrar-se una evident negligència per aquest, tampoc serà possible adoptar mesures disciplinàries per molt de perjudici que se li hagi ocasionat.