L’autoocupació suposa assumir el cost de les quotes de seguretat social, encara que és possible evitar aquest cost, si es compleixen els requisits que exposarem a continuació.

La quota mínima d’autònoms per a l’exercici 2023, que estarà vinculada als rendiments nets, serà entre els 230.-€ i els 500.-€ al mes. Això sense tenir en compte les possibles bonificacions a les quals pugui tenir dret, o si s’està acollit a la tarifa plana d’Autònoms, per la qual cosa poder eludir aquest cost, seria un alleujament per a la butxaca de les persones que optin per l’autoocupació.

Quan una persona vol emetre una factura, s’enfronta a una sèrie de dubtes per a evitar vulnerar la llei: Haig de pagar quotes d’autònoms?, Haig de donar-me d’alta en Hisenda?, Haig de facturar amb IVA i declarar-ho?, La meva factura ha de portar algun percentatge de retenció?, ….

A continuació, relacionem els requisits que s’han de complir per a no estar obligat a causar alta en el Règim de Seguretat Social per compte propi:

  • L’activitat no pot, en cap cas, tenir uns ingressos superiors al SMI  (Salari Mínim Interprofessional), que per a l’any 2022 és 14.000.-€ anuals sent que, avui dia, no s’ha publicat l’SMI previst per a 2023.

Les factures professionals Han de portar IVA o Retenció d’IRPF?:

  • Si l’activitat que s’exercirà està subjecta a IVA, les factures emeses han de portar IVA. Aquest IVA haurà de ser ingressat trimestralment en l’Agència Tributària mitjançant la presentació del Model 303. Tenint també l’obligació de presentar el seu corresponent resum anual que és el Model 390.
  • Si l’activitat que realitzi tindrà un caràcter professional i va dirigida a empreses o altres professionals, la factura haurà de portar retenció d’IRPF. El tipus general de 2022 és el 15%. En cas contrari, s’hauran de fer els seus respectius pagaments a compte d’IRPF amb el Model 130.

Altres aspectes d’interès que s’hauran de tenir en compte per al desenvolupament de l’activitat professional:

  • Tarifa plana Seguretat Social: Actualment existeix una sèrie de bonificacions de la quota d’autònoms per a les noves altes en el règim especial, que passarà en 2023, dels 60.-€ actuals, a 80.-€/mes durant els primers 12 mesos d’activitat professional i, posteriorment, passarà a calcular-se la quota en funció del tram de rendiments que correspongui. Aquesta bonificació podrà ampliar-se per un període de 12 mesos addicionals, per als Autònoms que tinguin uns rendiments nets de l’activitat professional per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
  • Alta i Baixa en Hisenda: Com ja comentem anteriorment hi ha un termini de 30 dies naturals des del començament de l’activitat per a presentar l’alta en el cens d’empresaris i professionals de l’Agència Tributària mitjançant el Model 037. Així mateix, tindrem el mateix termini a l’hora de presentar la baixa. La presentació de les respectives altes i baixes cada vegada que es vagi a realitzar l’activitat, ens servirà també com un dels mitjans de prova per a justificar el caràcter esporàdic d’aquesta.
  • Sancions Seguretat Social: El fet de començar una activitat habitual sense donar-se d’alta d’autònoms, pot comportar sancions que oscil·len entre els 751.-€ i els 7.500.-€. El pagament fora de termini de les cotitzacions, comportarà una sanció addicional, depenent de l’import no ingressat, incloent-hi recàrrec del 20% sobre l’import de la mateixa i els seus corresponents interessos de demora i costes, que oscil·larà entre el 50 i el 100% de l’import total a ingressar.
  • Atur VS Facturació: com a norma general, el cobrament de la prestació per desocupació no és compatible amb l’emissió de factures, per la qual cosa seria recomanable dirigir-se al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) per a realitzar la consulta i informar de l’activitat que es durà a terme. Així no córrer riscos perquè, en cas que correspongui, procedeixin a la paralització i posterior represa de la prestació una vegada acabada la realització de l’activitat professional. La no notificació d’aquesta situació, pot comportar la pèrdua de la prestació. Així i tot, existeix la possibilitat de compaginar la percepció de la prestació de desocupació i l’activitat professional, per un període màxim de 270 dies, si es compleixen els requisits establerts.
  • Establiment: En el cas de ser propietari o arrendatari d’un establiment obert al públic en el qual es desenvolupa l’activitat professional, serà obligatori donar-se d’alta en el Règim Especial de Treballadors per compte propi o autònoms.