Els tràmits per a rebre una herència no tenen per què ser complexos. Però és necessari conèixer-los bé per a estalviar temps.

Si l’herència a repartir és fonamentalment diners o productes financers, caldrà realitzar les gestions oportunes amb el banc. Per això resulta aconsellable que els hereus tinguin present algunes qüestions essencials per a poder cobrar del banc els diners heretats.

 

COM SABER SI EL DIFUNT TENIA DINERS EN EL BANC?

 • Si coneixem l’entitat bancària amb la qual operava el difunt, el millor serà acudir al banc perquè puguin concretar-nos si tenia diners o productes financers.
 • Si desconeixem amb quins bancs treballava, existeix la possibilitat de sol·licitar a l’Agència Tributària les seves dades fiscals on apareixerà la informació sobre els seus comptes bancaris i altres productes.

 

QUINA INFORMACIÓ HAN DE PROPORCIONAR ELS BANCS A L’HEREU?

 • Els hereus poden sol·licitar al banc el certificat de posicions bancàries del mort perquè certifiqui la titularitat i saldos dels productes que el difunt tenia contractats a la seva defunció. Aquest document és indispensable perquè els hereus puguin liquidar l’Impost de Successions, que haurà d’efectuar-se en el termini de sis mesos des de la data de defunció.
 • És possible obtenir del banc els moviments dels comptes bancaris durant l’any immediatament anterior a la defunció del titular i també els posteriors a aquesta data, per si hi hagués hagut algun moviment estrany.
 • Per a obtenir la informació esmentada, els sol·licitants hauran d’acreditar al banc la seva condició d’hereus, facilitant còpia del certificat de defunció del difunt, del certificat d’últimes voluntats, així com una còpia autoritzada de l’últim testament. En cas que el mort no hagués atorgat testament, haurà d’aportar-se l’anomenada “declaració d’hereus ab intestato”.

 

POT EL BANC COBRAR COMISSIONS PER AQUESTS TRÀMITS?

 • Segons el criteri del Banc d’Espanya, es considera contrari a les bones pràctiques i usos financers que el banc cobri una comissió per l’emissió del certificat de saldos o posicions, en tractar-se d’un document necessari perquè els hereus compleixin amb les seves obligacions tributàries. Malgrat això, en la pràctica la majoria d’entitats bancàries cobren una comissió per emetre aquest document.
 • Tampoc haurien de cobrar comissió els bancs en relació a l’anomenat expedient de testamentaria que resulta necessari perquè els hereus puguin accedir als fons dipositats, o per a canviar la titularitat dels productes financers que tenia el difunt.

 

ÉS NECESSARI ANAR AL NOTARI PER A COBRAR ELS DINERS DEL BANC?

 • Si el patrimoni del difunt està format només per diners, accions, o productes financers, no serà necessari anar al notari per a acceptar i repartir l’herència. El repartiment podrà realitzar-se en un document privat anomenat quadern particional, on es detallarà l’inventari d’aquests béns i les adjudicacions a cadascun dels hereus.
 • Convé tenir present que les entitats bancàries abans d’adjudicar als hereus els saldos del difunt, exigeixen que aquests acreditin el pagament de l’impost de successions o la presentació de l’autoliquidació declarant prescrit l’impost. I això perquè tenen la condició de responsables subsidiaris del pagament de l’impost en les herències.

 

QUAN PODREM COBRAR ELS DINERS HERETATS?

 • Una vegada aportats tots els documents referits en els anteriors apartats, el banc haurà de posar a la disposició dels hereus els saldos del mort, respectant les adjudicacions establertes i oferint el pagament, ja sigui mitjançant xec, transferència, etc. Els hereus també podran sol·licitar el canvi de titularitat del compte del mort al seu favor o sol·licitar que aquesta es cancel·li.
 • No existeix un termini determinat per a la tramitació dels expedients de testamentaria pels bancs i l’habitual és que no es demorin en excés.

 

No obstant això, cada assumpte té una particular problemàtica que ha de ser analitzada cas per cas, per la qual cosa sempre resulta recomanable recórrer a l’assessorament de professionals.