Com en anys anteriors, al llarg del mes de febrer, s’haurà de presentar el Model 347 (Declaració Anual d’Operacions amb Terceres Persones), relativa a l’exercici 2015.El model 347 permet a l’Administració Tributària disposar de la informació sobre les operacions dels contribuents que realitzen activitats econòmiques. Aquesta declaració, tal com la coneixem ara, va ser aprovada mitjançant Reial decret 2529/1986, de 5 de desembre de 1986. El llindar fixat llavors (500.000 pessetes), no s’ha vist modificat. En l’actualitat, aquest model està regulat a través de l’Ordre HAP/1732/2014Creiem d’interès recordar, certs aspectes que cal tenir en compte a l’hora d’elaborar la nostra declaración:

 • Estan obligats a presentar la declaració informativa d’operacions amb terceres persones, aquelles persones físiques o jurídiques, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, quan hagin realitzat operacions respecte a una altra persona o entitat, i que aquestes operacions hagin superat conjuntament la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent.
 • La informació d’aquestes operacions es subministrarà desglossada trimestralment i el criteri que se seguirà per a la imputació de les factures, serà segons el seu registre en els llibres de l’IVA. Aquest criteri pot provocar discrepàncies entre els imports declarats pel client i el proveïdor.
  • Les factures expedides han d’estar anotades al moment en què es realitzi la liquidació i pagament de l’impost corresponent a aquestes operacions.
  • Les factures rebudes han d’estar anotades conforme es rebin i dins del període de liquidació en el qual procedeixi efectuar la seva devolució.
 • S’habilita un apartat per informar de les percepcions en metàl·lic que superin en conjunt l’import de 6.000 euros, aquesta xifra se seguirà subministrant en termes anuals.
 • S’habilita, un apartat per informar de l’Import anual de les operacions meritades amb criteri d’IVA de caixa, tant per als subjectes acollits a aquest règim, com per als subjectes passius, no acollits, i que siguin destinataris d’operacions realitzades pels subjectes acollits al Règim de Criteri de Caixa. L’import d’aquestes operacions s’informarà en còmput anual (sense desglossament trimestral), diferenciant entre les operacions realitzades i les meritades.
 • Els subjectes passius inscrits en REDEME, tindran l’obligació de presentar el Model 340 mensualment, la qual cosa els exclou de l’obligació de presentar el Model 347.
 • Queden excloses del deure incloure’s en el Model 347, totes aquelles operacions respecte de les quals existeix una obligació periòdica de subministrament d’informació a l’Administració Tributària mitjançant declaracions específiques. Per tant totes les operacions sotmeses a Retenció no s’han de declarar en aquest model, incloent els arrendaments de locals, que estan inclosos en el model 180, traslladant l’obligació d’informar sobre la Referència Cadastral de l’immoble a l’arrendador en el propi model 180.
 • Es consignaran per separat en el model les Operacions amb Inversió del Subjecte Passiu i també les Operacions de Règim de Dipòsit Diferent del Duaner.
 • Es manté l’obligació de presentació del model 347, per a totes les operacions de les Comunitats de Propietaris i les Entitats o Establiments Privats de Caràcter Social (Art. 20, Tres, Llei 37/1992). S’informarà d’aquestes operacions en còmput anual.

A continuació es procedeix a realitzar un resum de conclusions obtingudes de diferents consultes tributàries que poden resultar rellevants a l’hora d’emplenar el Model 347:

 • Les operacions que es percebin en contraprestació per transmissions d’immobles, que constitueixin lliuraments subjectes a IVA, s’han de declarar en el mateix registre que la resta d’operacions, però de forma separada en les caselles corresponents a les quantitats trimestrals i anual.
 • En les caselles trimestrals es poden consignar imports negatius, sempre que l’import anual, en el seu valor absolut (sense signe), superi els 3.005,06 euros.
 • Per al càlcul de la xifra a declarar en el model es computaran de forma separada els lliuraments de béns i serveis i les adquisicions dels mateixos, inclòs l’IVA que de les operacions. L’import d’aquestes operacions es declararà net de devolucions, descomptes o bonificacions concedides que han estat en el mateix período.
 • No han de presentar model 347 les persones físiques i entitats en règim d’atribució de rendes de l’IRPF per les activitats que tributin en aquest impost pel mètode d’estimació objectiva i, simultàniament, en l’IVA pels règims especials simplificat o de l’agricultura, ramaderia i pesca, o del recàrrec d’equivalència, excepte per les operacions per les quals emetin factura.
 • El model 347 preval el concepte d’operació sobre els conceptes de cobrament o pagament: “el determinant és la realització de les operacions”, ja que es tracta d’un model que té per objecte els “lliuraments de béns i les prestacions de serveis” i no es tracta, per tant, d’una declaració que tinc per objecte “operacions de tresoreria”. L’única excepció a aquesta premissa, seran els cobraments/pagaments anticipats.
 • Per quantitats percebudes en metàl·lic a efectes del model 347, s’entendran només les monedes i bitllets de curs legal.
 • En el model 347 s´han d’incloure l’import de les subvencions, ajudes o auxilis (no reintegrables), tant rebuts com concedits, sempre que superin els 3.005,06 euros per perceptor.
 • Estan obligats a presentar model 347 tots els arrendadors de locals de negocis, ja que a efectes de la Llei de l’IVA tots tenen la qualificació d’empresaris.
 • En els pagaments a entitats financeres, en el cas de pagaments de quotes de leasing es consignarà tant la part corresponent a l’arrendament com la corresponent a la càrrega financera, mentre que en els pagaments dels préstecs només ha de ser objecte de declaració el pagament dels interessos.
 • Les entitats asseguradores hauran de consignar separadament d’altres operacions, les d’assegurances, és a dir, les primes o contraprestacions rebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes en l’exercici de l’activitat aseguradora.
 • Les operacions que s’entenguin realitzades a Canàries s´han d’incloure en el model 347 per l’import total de la contraprestació que serà la que resulti de les normes vigents per a la determinació de la base imposable del *IGIC afegint les quotes repercutides o suportades per aquest impost. És a dir, s´han d’incloure en el model 347 els serveis prestats a establerts a les illes Canàries. Les operacions que no s’inclouen en el model 347 són els lliuraments i adquisicions de béns que suposin exportacions o importacions (enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla).