Nous incentius fiscals a les quantitats invertides en empreses de nova o recent creació.

Tal com vam introduir en el blog publicat el dia 28/12/2022, es va aprovar a la fi de 2022 la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents. En aquesta ocasió, volíem fer èmfasi i aprofundir en un dels incentius fiscals que impulsa aquesta llei per les quantitats satisfetes en el període en què es realitzi la subscripció d’accions o participacions en empreses de nova o recent creació a través de l’aportació temporal de capital o aportant coneixements empresarials o professionals per al desenvolupament de l’entitat en la qual inverteixen.

Amb efectes des del 01/01/2023, es van produir nous avantatges tributaris que fan més atractives aquest tipus d’inversions:

  • El percentatge de deducció en la quota estatal passa del 30% al 50%.
  • S’incrementa la base màxima de deducció que passa de 60.000€ a 100.000€ anuals.
  • El termini per a poder adquirir les accions o participacions mitjançant ampliació de capital passa de tres anys, a 5 anys següents a la constitució de l’entitat. En el cas d’empreses emergents és de 7 anys (aquest tipus d’empreses venen definides en l’article 3.1 d’aquesta llei).
  • Per als socis fundadors d’una empresa emergent, no es limita la participació directa o indirecta del contribuent i familiars en el capital social de l’entitat o en els seus drets de vot, per a la resta de contribuents aquesta participació no pot ser superior al 40% durant cap dia dels anys naturals de tinença de la participació.

 

Per a poder aplicar aquesta deducció regulada en l’article 68.1 de la Llei IRPF, l’entitat les accions o les participacions de la qual s’adquireixin hauran de complir els següents requisits:

  1. L’entitat no pot estar admesa a negociació en cap mercat organitzat, tant mercat regulat com sistemes multilaterals de negociació.
  2. Que l’entitat exerceixi una activitat econòmica que compti amb els mitjans personals i materials per al desenvolupament d’aquesta, atès que no podrà tenir per activitat la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari al qual es refereix l’article 4.8.dos a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny de l’Impost sobre el Patrimoni, en cap dels períodes impositius de l’entitat conclosos amb anterioritat a la transmissió de la participació.
  3. L’import de la xifra dels fons propis de l’entitat no podrà ser superior a 400.000€ en l’inici del període impositiu de la mateixa en què el contribuent adquireixi les accions o participacions. En el cas dels grups de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import dels fons propis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents a aquest grup.

Cal recordar que, a part de la deducció en IRPF per als particulars esmentada en aquest article del blog, els contribuents de l’Impost de societats i sobre la Renda de No Residents que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent situat en territori espanyol i que tinguin la condició d’empresa emergent, tributessin en el primer període impositiu en què tenint aquesta condició la base resulti positiva i en els tres següents al tipus del 15%.