Les Comunitats de propietaris poden prohibir l’activitat de destinar un pis a habitatge vacacional si en els seus Estatuts existeix la prohibició expressa de la utilització de l’habitatge per a exercir una activitat econòmica.

El Tribunal Suprem, en la seva Sentència 1.671/2023, de data 29 de novembre de 2023, estableix que les comunitats de propietaris podran prohibir la utilització d’habitatges per a ús turístic quan en els seus Estatuts es prohibeixi expressament exercir una activitat econòmica.

En aquest sentit, aprecia que el lloguer d’habitatges per a ús turístic és una activitat econòmica.

No es tracta d’aplicar la Llei de Propietat Horitzontal que estableix que l’acord pel qual es limiti l’exercici d’aquesta activitat requerirà el vot favorable de les tres cinquenes parts del total de propietaris o per a la seva prohibició la unanimitat, sinó de determinar si en els estatuts comunitaris existeix una prohibició de destinar els pisos a l’ús turístic.

El Tribunal entén que, si aplicant els Estatuts de la Comunitat, existeix una prohibició estatutària que estableix que no podran exercir-se activitats professionals, empresarials, mercantils o comercials, reservant-se l’ús al de caràcter exclusivament residencial, no es podrà destinar l’habitatge a l’ús turístic.

Destinar un habitatge a ús turístic és una activitat econòmica perquè implica la prestació d’una sèrie de serveis i l’assumpció de deures inherents a la comercialització dels habitatges, concorrent un clar component comercial, professional o empresarial.

En aquest sentit, les limitacions d’ús han de ser clares, precises i expresses perquè la inclusió de l’activitat turística en la prohibició estatutària és coherent amb la seva lletra i esperit, que no és una altra que prohibir que en els habitatges es desenvolupi una activitat econòmica amb caràcter comercial, professional o empresarial.

Conclou el Tribunal que l’ús turístic d’habitatges té condició d’activitat econòmica en ser cedides, de manera habitual i reiterada, a tercers a canvi d’una contraprestació econòmica.