Recentment s’ha publicat el Reial Decret-llei 8/2023, de 27 de desembre, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera.

A continuació, s’agrupen, classificades per matèries, les principals mesures tributàries que es recullen en l’esmentat RDL 8/2023:

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

a) Deducció per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges:

S’estén fins al 31 de desembre de 2024 totes les mesures destinades a les reformes que ajudin a realitzar un consum més sostenible d’energia, ja sigui en cases particulars o en blocs de veïns.

Aquestes ajudes, vinculades al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), permetran deduir-se un 20%, 40% o 60% d’IRPF als qui impulsin aquestes actuacions sobre les seves propietats.

b) Obligació de declarar per mitjans electrònics:

Es recull legalment, a través de la modificació dels apartats 5 i 6 de l’article 96 de la Llei de l’IRPF, que es podrà establir l’obligació de declaració a través de mitjans electrònics sempre que l’Administració tributària asseguri l’atenció personalitzada als contribuents que precisin d’assistència per a l’emplenament de la declaració per tals mitjans.

Aquesta modificació ve motivada per una sentència del Tribunal Suprem que va declarar la nul·litat respecte a l’obligació dels contribuents de relacionar-se electrònicament amb l’Administració tributària.

c)Pròrroga dels límits excloents del mètode d’estimació objectiva:

Es modifica la disposició transitòria trenta-dosena de la LIRPF ampliant amb efectes per a l’1 de gener de 2024 les magnituds d’exclusió de 250.000 € (Per al conjunt de les seves activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals), 125.000 € (volum dels rendiments íntegres de l’any immediat anterior que correspongui a operacions per les quals estiguin obligats a expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal) i 250.000 € (volum de les compres en béns i serveis, excloses les adquisicions d’immobilitzat, en l’exercici anterior).

El termini de renúncies al règim d’estimació objectiva i la revocació d’aquestes que han de fer efecte per a 2024 començarà el 29 de desembre de 2023 i finalitzarà el 31 de gener de 2024.

 

IMPOST TEMPORAL DE SOLIDARITAT DE LES GRANS FORTUNES

a) Base Liquidable

Es modifica la regulació de la base liquidable de l’impost continguda en l’apartat nou de l’article 3 de la Llei 38/2022, de 27 de desembre, a fi d’estendre el mínim exempt de 700.000 euros a tots els subjectes passius de l’impost, amb independència que siguin o no residents a Espanya, suprimint-se per a això l’expressió “En el supòsit d’obligació personal”. Per tant, el mínim exempt resultarà aplicable a tots els subjectes passius, amb independència que sigui o no residents a Espanya.

b) Pròrroga de l’aplicació de l’impost

Es prorroga l’aplicació de l’Impost en tant no es produeixi la revisió de la tributació patrimonial en el context de la reforma del sistema de finançament autonòmic.

 

IMPOST DE SOCIETATS

a) Llibertat d’amortització en inversions que utilitzin energia procedent de fonts renovables (art. 18 RDL 8/2023)

La llibertat d’amortització es prorroga un any més, per la qual cosa l’entrada en funcionament de les referides inversions podrà realitzar-se en 2024.

 

IMPOST SOBRE VALOR AFEGIT

a) Límits per a l’aplicació del règim simplificat i del règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca

D’acord amb el règim transitori referent als límits per a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva en IRPF que hem comentat anteriorment, es disposa una pròrroga del límit de 250.000 euros que determina l’exclusió del règim simplificat.

b) Tipus impositiu aliments

Es prorroga fins al 30 de juny de 2024 els diferents tipus del 5% i del 0% de determinats lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de béns.

D’aquesta manera, les pastes i els olis d’oliva i de llavors seguiran amb l’IVA reduït del 5% (El tipus del recàrrec d’equivalència aplicable a aquestes operacions també serà del 0,62%). A més, els considerats com a aliments de primera necessitat mantindran un tipus d’IVA del 0%. Això afecta als següents:

  • El pa comú, així com la massa de pa comú congelada i el pa comú congelat destinats exclusivament a l’elaboració del pa comú.
  • Les farines panificables.
  • Els següents tipus de llet produïda per qualsevol espècie animal: natural, certificada, pasteuritzada, concentrada, desnatada, esterilitzada, UHT, evaporada i en pols.
  • Els formatges.
  • Els ous.
  • Les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals, que tinguin la condició de productes naturals d’acord amb el Codi Alimentari i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

c) Tipus impositiu productes energètics

Amb efectes des de l’1 de gener de 2024 i vigència fins al 31 de desembre de 2024, queda fixat el tipus impositiu del 10% els lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries d’energia elèctrica (en lloc del 5% aplicable fins a 31 de desembre de 2023).

Amb efectes des de l’1 de gener de 2024 i vigència fins al 31 de març de 2024, s’aplicarà el tipus del 10% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de gas natural.

Amb efectes des de l’1 de gener de 2024 i vigència fins al 30 de juny de 2024, s’aplicarà el tipus del 10% als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de briquetes i «pèl·lets» procedents de la biomassa i a la fusta per a llenya.