Un Jutjat de Fuenlabrada ha concedit a una família la titularitat registral d’un habitatge en la qual han viscut més de trenta anys.

El matrimoni va posseir l’habitatge des de gener de 1976 fins a octubre de 1978 en concepte d’arrendataris i des d’aquesta data fins a l’actualitat, com a amos, sobre la base d’un contracte de compravenda privat.

És a dir, la compravenda no es va formalitzar en escriptura pública i, per tant, tampoc es va inscriure en el Registre de la Propietat.

Després de més de trenta anys, el matrimoni va decidir interposar demanda a aquest efecte que els fos reconegut el seu títol de propietat i es procedís a la inscripció registral de la finca.

El Jutjat nº6 de Fuenlabrada, després d’analitzar la demanda acorda el següent:

  • El matrimoni ha posseït la finca de manera pacífica, ininterrompuda i a títol d’amo durant més de trenta anys.
  • Aquesta possessió suposa l’adquisició del domini per prescripció adquisitiva, segons el que es preveu en l’article 1959 del Codi Civil que literalment estableix:

Article 1959

Es prescriuen també el domini i altres drets reals sobre els béns immobles per la seva possessió no interrompuda durant trenta anys, sense necessitat de títol ni de bona fe, i sense distinció entre presents i absents, excepte l’excepció determinada en l’article 539.

  • Procedeix la immatriculació de l’immoble, això és, la inscripció de la mateixa en el Registre de la Propietat per primera vegada.

 

En definitiva, el Jutjat va tenir en consideració els documents aportats pels demandants, com ara rebuts d’ IBI, certificat d’empadronament, rebuts de Comunitat, rebuts de subministraments etc. per a tenir per acreditat el caràcter públic de la possessió de l’habitatge, és a dir, el Jutge considera que s’ha posseït l’habitatge amb una raonable i permanent publicitat, la qual cosa resulta requisit imprescindible per a la seva inscripció en el Registre de la Propietat.