Les empreses tenen l’obligació d’informar els seus treballadors del període de vacances anual, almenys, amb 2 mesos d’antelació.

De la mateixa manera, per a les empreses que no estableixin un període vacacional conjunt per a tot el personal, aquest ha de sol·licitar les seves vacances amb la mateixa antelació que l’empresa.

Durant els primers mesos de l’any, les empreses han d’elaborar el calendari laboral per a l’any en curs, de comú acord amb el personal o la representació social, si existeix en el si de l’empresa, on es reflecteixin els dies festius, vacances i jornades de treball, encara que és recomanable començar a treballar-ho, si pot ser, a la fi de l’exercici anterior.

En primer lloc, hem de revisar si el conveni col·lectiu d’aplicació per a cada empresa, estableix pautes respecte als temps d’elaboració i publicació del calendari.

En qualsevol cas, l’art. 38.3 del Reial Decret 2/2015 de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, els treballadors i treballadores tenen dret a conèixer les seves vacances amb un mínim de 2 mesos d’antelació al seu gaudi.

El calendari laboral haurà d’incloure, els dies de treball efectiu, el període de vacances convingut i les festes laborals retribuïdes i no recuperables, establertes en l’art. 37.2 de l’Estatut dels Treballadors i que es publiquen anualment, tant Estatals, Autonòmiques, com a Locals.

El passat 27 d’octubre es va publicar la Resolució de 23 d’octubre de 2023, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per al 2024, tant estatals com Autonòmiques. A tall d’exemple, a continuació, relacionem les festes de Catalunya:

 • 1 de gener: Any Nou
 • 6 de gener: Epifania del Senyor
 • 29 de març: Divendres Sant
 • 1 d’abril: Dilluns de Pasqua (Autonòmica)
 • 1 de maig: Festa del Treball
 • 24 de juny: Sant Joan (Autonòmica)
 • 15 d’agost: Asunción de la Verge
 • 11 de setembre: Festa Nacional de Catalunya (Autonòmica)
 • 12 d’octubre: Festa Nacional d’Espanya
 • 1 de novembre: Tots els Sants
 • 6 de desembre: Dia de la Constitució Espanyola
 • 25 de desembre: Nativitat del Senyor
 • 26 de desembre: Sant Esteban (Autonòmica)

En el cas que en el si de l’Empresa existeixi representació social, i l’organització publiqui el Calendari laboral, sense sotmetre’l a la consulta de la Representació dels treballadors i treballadores i, per tant, sense que aquesta emeti el preceptiu informe, es considerarà que el Calendari és NUL, la qual cosa pot donar lloc a la corresponent sanció, en cas d’actuació per part de la Inspecció de Treball.

Per contra, en el cas que la Representació Social, una vegada consultats, no emetin l’informe sol·licitat, o el lliurin fos de termini, el calendari quedarà establert, segons els criteris de l’Empresa.

En el supòsit que el conveni col·lectiu d’aplicació a l’Empresa, estableixi l’obligatorietat de negociar el calendari entre les parts, haurà d’aprovar-se de mutu acord, dins del procediment establert a tals efectes.

A més de les vacances i dies festius, el calendari laboral pot especificar l’horari de treball, la durada de la jornada laboral del total de l’Empresa, de cada centre de treball, o fins i tot de cada Departament, encara que no és obligatori incloure els horaris de treball.

El calendari laboral és un marc genèric, que no hem de confondre amb l’obligació d’informar cada persona treballadora del seu horari i distribució de jornades, obligació aquesta que ha de complir l’Empresa, però que no ha de fer-se mitjançant el calendari laboral, per a això haurem d’utilitzar altres mitjans.