Les empreses s’exposen a sancions de més de 10.000 milions d’euros per demorar pagaments.

De la mà d’Europa arribarà un nou fre a la morositat en les relacions comercials. La Comissió Europea vol que les empreses no es demorin més de 30 dies a pagar als seus proveïdors. Ara el termini màxim és 60 dies.

Així, les empreses espanyoles es veuran obligades l’any que ve a abordar un canvi radical en la seva cultura de pagaments a proveïdors si no volen exposar-se a sancions que, en conjunt, superarien els 10.000 milions d’euros. La causa està en el reglament comunitari que limitarà la pràctica de demorar els pagaments, en fixar un període màxim de 30 dies per a respondre a les seves factures i establir sancions.

La norma, promoguda per la Comissió Europea, se sotmetrà a votació el pròxim 22 d’abril en el Parlament Europeu, amb les següents particularitats:

  • Entrarà automàticament en vigor.
  • Fixa un termini màxim de pagament de 30 dies.
  • Estableix uns interessos de demora de 8 punts més el preu del diner, això és, del 12,5%.
  • La seva aplicació és obligatòria i automàtica, sense necessitat que ho reclami el proveïdor ni possibilitat de quedar modificada.
  • No requereix d’una transposició a l’ordenament jurídic espanyol, com sí que ocorre amb les directives.

 

Objectiu de la Unió Europea: atallar la morositat

  • La morositat obstaculitza la competitivitat i augmenta la incertesa, i en el cas de la contractació pública, redueix la participació dels petits negocis.
  • Les empreses que es veuen afectades augmenten les necessitats de capital circulant, incrementen els costos a causa del temps invertit a requerir als deutors i augmenten els costos de finançament.
  • Espanya porta anys esperant un règim sancionador per a la morositat que mai ha arribat, i ara caldrà veure com cal aplicar-lo via orde directe de la Unió Europea.

 

La morositat és sens dubte un dels majors problemes dels negocis d’autònoms i petites societats. Una de cada quatre empreses que tanquen ho fan per impagaments, la qual cosa ocorre especialment en països del sud d’Europa. Ara la Unió Europea ha dit prou.