Durant el mes de desembre caldrà comprovar si estem obligats al pagament de l’Impost sobre Activitats Econòmiques per a l’exercici 2024.

Amb la Llei Reguladora de les Hisendes Locals que va entrar en vigor l’any 2004 només han de comunicar les variacions les societats que estiguin obligades al pagament de l’impost, és a dir, les societats que en l’últim exercici tancat hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros.

Per al càlcul de l’import de la xifra de negocis del subjecte passiu, es tindrà en compte el conjunt de les activitats econòmiques exercides per aquest.

No obstant això, quan l’entitat formi part d’un grup de societats en el sentit de l’article 42 del Codi de Comerç, l’import net de la xifra de negocis es referirà al conjunt d’entitats pertanyents a aquest grup.

A tenir en compte:

Els canvis que han de comunicar-se són els relatius a variacions en els elements tributaris corresponents a cada epígraf d’activitat, com són:

  • els metres quadrats utilitzats per a l’activitat
  • els quilowatts de potència instal·lada
  • el nombre de vehicles, etc.

Es consideraran variacions dels elements tributaris les oscil·lacions, en més o menys, superiors al 20%.

Les variacions inferiors no modificaran la quota a pagar.

Serà necessari comunicar aquests canvis en el termini d’un mes a comptar des de la data en la qual es va produir la circumstància que va motivar la variació. No obstant això, els canvis tindran efecte per al següent exercici.

Així mateix, durant el mes de gener 2024, les empreses que estan donades d’alta en l’epígraf de promoció immobiliària i estan obligades al pagament de l’IAE, hauran d’informar dels metres quadrats venuts durant l’exercici 2023.

D’altra banda, durant el mes de desembre 2023 cal informar de les societats que per a l’exercici pròxim estaran o deixaran d’estar exemptes en el pagament de l’IAE. En concret cal fer les següents comunicacions:

1) ALTA per deixar de gaudir d’exempció. No es tracta de tornar a donar-se d’alta de l’activitat, sinó d’informar que per l’activitat abans no es pagava l’impost i a partir d’ara sí que s’haurà de fer. Aquesta comunicació s’ha de fer en els dos casos següents:

  • Societats que en l’últim exercici tancat hagin tingut una xifra de negocis superior a un milió d’euros. En el ben entès que no el tenien en anteriors.
  • Societats que han finalitzat el període d’exempció dels dos primers exercicis impositius per inici d’activitat. Aquest punt afecta també a les empreses que pagaven IAE per una activitat, però quan es produeix l’alta per una altra nova activitat, la mateixa està exempta aquest exercici i el següent. Pel que, en finalitzar aquest termini, es tindrà l’obligació de comunicar la fi del dret d’exempció.

2) BAIXA per a gaudir d’exempció. S’ha d’informar en el cas d’empreses que paguen IAE i en l’últim exercici, 2022, la seva xifra de negocis va ser inferior a un milió d’euros. No es produeix una baixa d’activitat, és una baixa en l’obligació del pagament de l’impost sobre activitats econòmiques.

Cada vegada les administracions contrasten més la informació de la qual disposen, per la qual cosa recomanem verificar amb detall aquestes qüestions i comunicar a l’organisme competent aquestes variacions a fi d’evitar possibles sancions.