El final de l’any és un moment propici per a revisar les nostres finances personals i valorar les alternatives de planificació fiscal en el nostre IRPF.

Una adequada planificació fiscal li pot suposar un important estalvi d’impostos. És important analitzar sempre, per a cada cas concret, les alternatives possibles per a adoptar les solucions més rendibles.

Vegem seguidament una síntesi d’aquestes. No es tracten les especialitats que, si és el cas, existeixin en els territoris forals.

 

RENDES DEL TREBALL. SALARIS I SOUS

Les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes en les quantitats establertes per l’Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de desenvolupament, o en la normativa reguladora de l’execució de sentències, amb el límit de 180.000 euros. És necessari per a poder accedir a l’exempció que la improcedència sigui declarada en l’acte de conciliació davant el SMAC o en la corresponent resolució judicial (DGT V2158-18). Això suposa per al treballador a vegades recórrer a aquests tràmits amb l’únic objectiu d’aconseguir l’exoneració en IRPF.

No obstant això, si s’aprecien indicis que determinen que l’acomiadament en realitat ha estat pactat, no resultarà d’aplicació l’exempció, encara que existeixi acord davant el SMAC, tal com indica la sentència de l’Audiència Nacional (Recurs 144/2017).

En cas d’acomiadament per causes econòmiques, contemplat expressament en la norma laboral, la indemnització al fet que té dret el treballador és de 20 dies de salari per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats, amb el límit dels 180.000 euros (contractes anteriors a 12/02/2012 tenen particularitats). Tingui’s a més en compte que en tot cas són deduïbles les quotes a sindicats i les despeses de defensa jurídica.

L’excés sobre la quantia exempta, i en general, les rendes amb un període de generació superior a dos anys o qualificades com notòriament irregulars, tindran una reducció del 30%.

Els plans de retribució flexible permeten millorar la retribució neta dels treballadors sense que suposi un cost per a l’empresa. El Reglament de l’IRPF considera unes certes exempcions per a determinats productes o serveis (vals menjar, xecs guarderia, segur de salut, targeta de transport) quan aquests són lliurats per una empresa als seus empleats, oferint una alternativa a aquells treballadors que els paguen amb uns diners que sí que està sotmès a tributació. Convé que l’acord es faci constar en contracte (DGT V1422-18).

Especialment interessant resulta l’aplicació el règim d’exempció de rendes per a aquells treballadors que a conseqüència del desenvolupament del seu treball s’han vist obligats a realitzar desplaçaments a l’estranger. És el denominat règim d’expatriat.

Finalment, recordar que estan exemptes, qualsevol que sigui el seu import, les prestacions per desocupació reconegudes per la respectiva entitat gestora quan es percebin en la modalitat de pagament únic establerta en el Reial decret 1044/1985, de 19 de juny, pel qual es regula l’abonament de la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic (BOE de 2 de juliol), sempre que les quantitats percebudes es destinin a les finalitats i en els casos previstos en la citada norma.

 

TRIBUTACIÓ DELS GUANYS PATRIMONIALS PER TRANSMISSIÓ D’ACTIUS AMB APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ABATIMENT

Els coeficients d’abatiment van ser eliminats en 2015. No obstant això, s’ha habilitat un règim transitori pel qual serà possible aplicar aquests coeficients en tant la suma dels imports de les transmissions no excedeixi de 400.000 euros per contribuent.

Això obligarà a tenir un control d’aquestes, així com optar per aplicar-los a aquelles transmissions que incorporin un major guany patrimonial.

 

TRIBUTACIÓ DEL GUANY PATRIMONIAL DERIVADA DE TRANSMISSIÓ D’ACTIUS PER CONTRIBUENTS MAJORS DE 65 ANYS

La normativa actual contempla l’exempció del guany patrimonial ocasionat per la transmissió de l’habitatge habitual per majors de 65 anys, fins i tot quan la transmissió es produeixi en els 2 anys següents al fet que deixi de ser-la. Si l’habitatge és de diversos titulars, li pot interessar ajornar l’operació fins que tots dos tinguin 65 anys, ja que en cas contrari haurà de tributar el cònjuge que no tingui aquesta edat.

A més de la citada exempció, s’estableix la possibilitat d’excloure de gravamen el guany patrimonial per la transmissió de qualsevol element patrimonial de contribuents majors de 65 anys, amb un límit de 240.000 euros, i sempre que l’import obtingut per la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia al seu favor.

 

REVISIÓ DE LES PÈRDUES PATRIMONIALS PENDENTS DE COMPENSACIÓ I DACIÓ EN PAGAMENT

Si té pèrdues patrimonials d’exercicis anteriors pendents de compensar, li pot interessar materialitzar alguna plusvàlua tàcita procedint a la seva venda, ja que en cas contrari perd aquesta possibilitat si no l’aplica en un màxim de 4 anys.

Estan exemptes els guanys patrimonials que es posin de manifest en ocasió de la dació en paga de l’habitatge habitual per a la cancel·lació del préstec hipotecari.

 

DEDUCCIÓ PER LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL

A partir de l’1 de gener de 2015 va quedar suprimida la deducció però es regula un règim transitori que permetrà continuar practicant la deducció a aquells contribuents que amb anterioritat a l’1 de gener de 2015 haguessin celebrat un contracte d’arrendament. Serà necessari que el contribuent hagués tingut dret a la deducció en un període impositiu reportat amb anterioritat a aquesta data.

Tingui en compte que la seva Comunitat Autònoma pot contemplar deduccions addicionals per aquest concepte.

 

APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

Tal com vam tenir ocasió de comentar en blog anterior, la quantia màxima per a les aportacions és el menor dels següents imports:

  1. 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  2. 1.500 euros per a tots els contribuents, sense distinció d’edat.

 

Les aportacions a aquests sistemes seran més beneficioses com més gran sigui el tipus marginal de l’impost.

El Govern pretén, amb aquesta significativa reducció de les aportacions màximes fer atractiu altre tipus d’instruments, com els anomenats plans d’ocupació, o els plans de pensions constituïts a favor de persones amb discapacitat.

 

DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL

A partir de l’1 de gener de 2013 va quedar suprimida la deducció per inversió en habitatge habitual.

No obstant això, es va establir un règim transitori  de deducció per inversió en habitatge habitual, en virtut del qual podran continuar practicant-se la deducció els següents contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual o haguessin pagat quantitats per a la seva construcció amb anterioritat a 1 de gener de 2013.

 

DEDUCCIÓ PER OBRES DE MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN HABITATGES

Existeixen tres deduccions temporals per obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, el destí primordial del qual sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, i en els edificis residencials, acreditades a través de certificat d’eficiència energètica.

Amb caràcter general, excepte la deducció per obres de rehabilitació energètica en edificis, aquestes deduccions finalitzen el pròxim 31 de desembre d’enguany.

 

DEDUCCIÓ PER L’ADQUISICIÓ DE VEHICLES ELÈCTRICS “ENDOLLABLES” I INSTAL·LACIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA

Pots aplicar la deducció per la compra d’únic vehicle elèctric nou sempre que el destinis al teu ús particular. Si adquireixes el vehicle des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024 podràs deduir el 15% del valor d’adquisició. La base màxima de deducció és de 20.000 euros.

A més, des del 30 de juny de 2023 fins al 31 de desembre de 2024, les quantitats destinades a instal·lar, en un immoble de la teva propietat, sistemes de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics sempre que la instal·lació no estigui afecta a una activitat econòmica tindran una deducció del 15%. La base màxima anual en aquest cas és de 4.000 euros.

 

DEDUCCIÓ PER DONATIUS

S’adjunta enllaç per a informació detallada, que de forma resumida queda del següent mode per a donacions en favor d’entitats incloses en l’àmbit de la Llei 49/2002 :

 

Quantia 2023
Menys de 150 euros 80%
Resta Mateixa entitat durant al menys 3 anys 40%
Resta 35%