Per afavorir la creació d’Ocupació, la Llei 25/2015, de 28 de juliol, estableix una bonificació de la quota Empresarial de seguretat social, en els supòsits de contractació indefinida, en qualsevol de les seves modalitats, que es determinarà sobre la base dels següents criteris:

 • Els primers 500.-€ de la base de cotització per contingències comunes estan exempts de cotització empresarial, si el contracte es realitza a temps complet.
 • En cas de contractes a temps parcial, que com a mínim haurà de ser del 50% de la jornada completa comparable, la quantia es reduirà de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada.

Aquesta bonificació s’aplicarà durant un període de 24 mesos, a partir de la data de formalització del contracte, per a aquells contractes subscrits entre el 1 de març de 2015 i el 31 d’agost de 2016.Finalitzat el període de bonificació, aquelles Empreses que tinguessin menys de 10 treballadors al moment de formalitzar el contracte, podran mantenir la bonificació durant 12 mesos més, però serà de 250.-€ de la base de cotització per contingències comunes, o part proporcional per a contractes a temps parcialPer poder acollir-se a aquesta bonificació, s’ha de formalitzar el contracte amb treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil o beneficiaris del Programa d’Activació per a l’Ocupació.Les Empreses hauran de complir els següents requisits:

 • Trobar-se al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries i de seguretat social, tant en la data d’inici del contracte, com durant tota la vigència del mateix.
 • No haver extingit contractes de treball, bé per causes objectives o bé per acomiadaments disciplinaris, que judicialment s’hagin declarat improcedents, o per acomiadaments col·lectius que es declarin no ajustats a dret, en un període de 6 mesos anteriors a la celebració del contracte. L’exclusió del benefici afectarà a un nombre de contractes equivalent al de les extincions produïdes.
 • Celebrar contractes indefinits que suposin un augment, tant del nombre d’aquests com del nivell d’ocupació total de l’Empresa.
 • Mantenir durant 36 mesos, tant el nombre de contractes indefinits com el nivell d’ocupació total de l’Empresa aconseguit amb aquesta nova contractació. Aquest requisit es revisarà cada 12 mesos.
 • No haver estat exclosa l’Empresa de l’accés a beneficis de programes d’ocupació, per comissió d’infracció greu.

Al mateix temps, aquesta bonificació no podrà aplicar-se en els següents suposats:

 • Relacions laborals de caràcter especial (Alta direcció, Empleats de la llar, esportistes professionals, Artistes, etc.).
 • Contractes subscrits amb parents, ja siguin per consanguinitat o afinitat, fins al 2º grau inclusivament, de l’empresari o dels qui tinguin el control efectiu de la Societat.
 • Contractació de treballadors l’activitat dels quals hagi d’enquadrar-se en qualsevol dels règims especials de la seguretat social.
 • Contractació de treballadors que hagin estat contractats en altres Empreses del Grup empresarial i els contractes dels quals s’hagin extingit per causes objectives o bé per acomiadaments disciplinaris, que judicialment s’hagin declarat improcedents, o per acomiadaments col·lectius que es declarin no ajustats a dret, en un període de 6 mesos anteriors a la celebració del contracte.
 • Contractació de treballadors que en els 6 mesos anteriors a la contractació indefinida hagin prestat serveis per a l’Empresa, mitjançant un contracte indefinit.

Aquesta bonificació és incompatible amb qualsevol altre benefici de la cotització de seguretat social pel mateix contracte.En cas d’incompliment es procedirà al reintegrament de la diferència entre els imports corresponents a les aportacions empresarials a la cotització per contingències comunes que haguessin procedit en cas de no aplicar-se la present bonificació.