Treballs més segurs, menys sinistralitat, en definitiva, menys absentisme i menor cost per a les Empreses, Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals i Estat.

Aquest any 2018, aquelles Empreses que es distingeixin per realitzar una contribució eficaç i contrastable a la reducció de la Sinistralitat Laboral i per la realització d’actuacions efectives en la prevenció dels Accidents de Treball i de les Malalties Professionals, podran beneficiar-se del sistema d’incentius de reduccions de les cotitzacions per contingències professionals, establert en el Reial decret 231/2017, de 10 de març, pel qual es regula l’establiment d’un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagin disminuït de manera considerable la sinistralitat laboral.

Així les coses, podran ser beneficiàries de l’Incentiu, totes les Empreses que cotitzin a la Seguretat Social per Contingències Professionals, considerant-se para això com a Empresa el conjunt de tots els codis de compte de cotització que corresponguin a la mateixa i tinguin el mateix codi d’activitat (CNAE) a l’efecte de cotització per Accidents de Treball i Malalties Professionals.

La quantia de l’incentiu es determinarà en funció del volum de cotització per contingències professionals de cada Empresa, sent del 5% de l’import d’aquestes quotes.

Aquest incentiu podrà ser del 10%, en el cas que l’Empresa hagi realitzat inversions en accions complementàries a les legalment previstes en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, sent l’import màxim l’equivalent a l’import de les inversions que l’Empresa hagi efectuat durant el “període d’observació”.

El passat 29 de gener es va publicar l’Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació protecció per cessament d’activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l’exercici 2018, la qual, a més de recollir els tipus i bases de cotització per a aquest exercici 2018, estableix el volum de cotitzacions de contingències professionals durant el període d’observació, que es manté en la quantia de 5.000€.

Els requisits que han de complir les Empreses que vulguin beneficiar-se del sistema d’incentius per haver contribuït a la disminució i prevenció de la Sinistralitat Laboral, durant el període d’observació que és de 4 anys, són els següents:

  1. Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superior a 5.000€.
  2. No depassar en el període d’observació els límits que s’estableixin respecte dels índexs de sinistralitat general i extrema.
  3. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions de l’Empresa en matèria de cotització a la Seguretat Social (corrent de pagament de les quotes).
  4. Que l’Empresa no hagi estat sancionada per resolució ferma en via administrativa, durant el període d’observació, per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals.

A més, pot optar-se a l’incentiu del 10% si s’acredita haver realitzat inversions, determinades quantitativament, en instal·lacions, processos o equips en matèria de prevenció de riscos laborals que puguin contribuir a l’eliminació o disminució de riscos durant el període d’observació, que han de relacionar-se a la declaració responsable.

La declaració responsable és un document que ha d’acompanyar-se a la sol·licitud de les Empreses, on es detalla les obligacions preventives que es requereixen per tenir accés a l’incentiu.

Aquelles Empreses que certifiquin que compleixen amb tots els requisits necessaris per optar als Incentius, podran sol·licitar els mateixos mitjançant la sol·licitud que para tal fi faciliti el Ministeri de Treball i Immigració.

El termini de presentació de la sol·licitud serà des del 15 d’abril fins al 31 de maig de cada any, davant la mútua d’Accidents de Treball a la qual estigui associada l’Empresa o l’entitat gestora que assumeixi la protecció de les seves contingències professionals.