Saber si un servei prestat va amb o sense IVA, és un dels punts que més complica el procés de facturació d’empreses i professionals.L’Agència Tributària ha llançat un nou servei d’ajuda, la denominació de la qual és “Localitzats de prestació de serveis”, i pretén resoldre tots els dubtes entorn d’on s’entenen els serveis prestats per o per a estrangers.D’aquesta manera, Hisenda pretén facilitar el treball dels contribuents a l’hora de la seva facturació i que resulta més senzill determinar si en un servei prestat a un client estranger s’ha de repercutir IVA o no.Les regles de localització es troben recollides en els articles 69 i 70 de la Llei de l’IVA:

  • L’article 69 recull la Regla General a l’hora de localitzar els serveis prestats, que com a norma general indica que els serveis prestats s’entenen prestats:
DESTINATARI
Empresari o Professional Establert en TAI (1) Seu destinatari
Establert en un altre EM (2) Seu destinatari
  Establert fora UE (3) Seu destinatari
 NO empresari o Professional Establert en TAI Seu prestador
Establert en un altre EM Seu prestador
Establert en UE Seu destinatari (4)
  1. Establert en TAI : Establert en territori d’aplicació de l’impost (IVA).
  2. Establert en un altre EM : Establert en un altre estat membre de la Unió Europea.
  3. Establert fos UE : Establert fora de la Unió Europea.
  4. Per als serveis prestats a particulars establerts fora de la UE, sempre que es tracti dels serveis recollits en les lletres a-l de l’article 69.Dos de la Llei de l’IVA.
  • L’article 70 recull les Regles Especials a l’hora de localitzar certs serveis prestats, entre uns altres:
DESTINATARI Serveis relacionats amb béns immobles
Empresari o Professional Lloc de l´immoble
NO Empresari o Professional Lloc de l´immoble
  Serveis de transport de passatgers
Empresari o Professional En el TAI per la part que es realitzi en ell
NO Empresari o Professional En el TAI per la part que es realitzi en ell
  Serveis de transport de béns
Empresari o Professional Seu destinatari
NO Empresari o Professional En el TAI per la part que es realitzi en ell
  Serveis accesoris al transports
Empresari o Professional Seu destinatari
NO Empresari o Professional Lloc de prestació del servei
  Arrendament de mitjans de transport a c/p*
Empresari o Professional Lloc de posada en possessió
NO Empresari o Professional Lloc de posada en possessió
  Arrendament de mitjans de transport a l/p
Empresari o Professional Seu destinatari
NO Empresari o Professional Seu destinatari

c/p* : No superior a 30 dies, per a bucs 90.