Catalunya augmenta la protecció dels menors en prohibir la relació entre fills i el pare sense necessitat de sentència.

El passat 2 de desembre de 2021, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el Decret Llei 26/2021, de 30 de novembre, de modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya en relació amb la violència vicària, pel qual es modifiquen diversos articles a fi d’obtenir una major protecció dels menors enfront de la violència exercida pel pare.

Les modificacions introduïdes consisteixen essencialment en:

  • Tot menor és considerat víctima de la violència familiar exercida pel pare amb independència que sigui l’afectat directe d’aquesta. Fins ara es distingia entre víctimes directes i víctimes indirectes, és a dir si el menor era el que sofria la violència directament o no, això és, si la violència la sofria la mare o un germà.
  • A més de la violència de gènere o familiar, es concreten més que tipus de delictes violents es veuen inclosos en aquesta llei, com a delictes contra la integritat moral o la llibertat del menor.
  • Se substitueix el redactat “contra el qual hi ha sentència ferma per actes de violència familiar o masclista” per “quan hi hagi indicis fonamentats que ha comès actes de violència familiar o masclista”. Aquesta és la modificació més important ja que permet als Jutges prohibir les relacions entre fills i el pare sense que aquest hagi estat condemnat.

A més, es prohibeixen les comunicacions entre el pare i els fills en entendre’s que poden perjudiquen el menor. Fins ara només es prohibia el contacte personal entre els nens i el pare.

  • Així i tot, els Jutges podran permetre, tant les relacions personals, com les comunicacions, en interès del menor, això sí, sempre s’haurà d’escoltar el nen si té capacitat suficient.
  • D’igual forma es regula la pàtria potestat en el mateix sentit que es fa amb les relacions personals entre pares i fills i en les comunicacions, és a dir, aquelles obligacions i drets inherents a la condició de pare i que no poden ser, en principi, limitades, com pot ser l’autorització per a intervencions quirúrgiques, elecció de col·legi, etc.
  • Finalment, també com a novetat, i sent molt important ja que fins ara estava molt limitat, s’amplien els casos en què no serà necessari el consentiment del pare perquè els fills puguin rebre assistència psicològica. Per exemple, quan la mare aquest rebent assistència encara que no hi ha interposat denúncia, o s’hagi atemptat contra la integritat moral o la llibertat del menor.

La modificació acordada va entrar en vigor el dia 3 de desembre de 2021.