El Consell de Ministres va aprovar el passat 10 de desembre la remissió a les Corts Generals del Projecte de Llei de Startups per a afavorir l’emprenedoria innovadora.

Aquesta norma quedarà emmarcada en el conjunt de mesures, reformes i inversions que el Govern està impulsant a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

En la mateixa línia, a la fi de novembre es van remetre a les Corts l’Avantprojecte de la Llei Crea i Creix.

Es preveu que el text definitiu entri en vigor a la fi de 2022, segons el manifestat pel Govern.

El projecte de llei estableix que seran considerades startups aquelles empreses que siguin innovadores, de nova creació o amb una antiguitat de fins a 5 anys en general, o de 7 anys en el cas d’empreses de biotecnologia, energia i industrials; que tinguin la seva seu social, establiment permanent i la majoria de l’ocupació a Espanya; que no hagin distribuït dividends i no siguin cotitzades, i que tinguin ingressos de fins a 5 milions d’euros.

S’estableix una finestreta única, l’Empresa Nacional d’Innovació SME (ENISA), que atorgarà la declaració del caràcter innovador de l’empresa perquè pugui acollir-se als beneficis que introdueix el projecte de llei.

Els principals avantatges fiscals són les següents:

  • Es redueix el tipus impositiu en l’Impost de societats en els quatre primers exercicis des que la base imposable sigui positiva.
  • S’eleva l’import de l’exempció de tributació de les opcions sobre accions (stock options) de 12.000 a 50.000 euros anuals en el cas de lliurament per part de startups d’accions o participacions derivades de l’exercici d’opcions de compra i es flexibilitzen les condicions de generació d’autocartera en societats de responsabilitat limitada.
  • S’amplia també la base màxima de deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (de 60.000 a 100.000 euros anuals), el tipus de deducció (que passa del 30 al 50%), així com el període en el qual es considera de recent creació que puja de 3 a 5 anys, amb caràcter general, o a 7 per a empreses d’uns certs sectors.
  • Es permet l’ajornament del deute tributari de l’Impost de Societats o de l’Impost sobre la Renda de No Residents en els dos primers exercicis des que la base imposable sigui positiva, sense garanties ni interessos de demora, per un període de 12 i 6 mesos respectivament. I s’elimina l’obligació d’efectuar pagaments fraccionats de l’Impost de Societats i de l’Impost sobre la Renda de No Residents en els 2 anys posteriors a aquell en el qual la base imposable sigui positiva.

Un altre dels avanços inclosos és el relatiu a la figura de “nòmades digitals”, és a dir, aquells emprenedors i teletreballadors que es desplacin a territori espanyol. Aquestes persones tindran la possibilitat de residir i treballar a Espanya durant 5 anys, així com acollir-se al règim tributari especial i tributar per l’Impost sobre la Renda de No Residents. Amb l’objectiu de repatriar talent es relaxen els requisits generals per a accedir a aquest règim (passant de 10 a 5 anys el requisit de no residència prèvia a Espanya).

Finalment, també s’incorporen incentius de caràcter social, i en concret l’eliminació durant 3 anys de la doble cotització a la Seguretat Social en cas de pluriactivitat, per a emprenedors que treballin de manera simultània per a un ocupador per compte d’altri.