La pandèmia causada pel COVID-19 ha donat origen a l’aparició de nombrosa normativa que intenta pal·liar les seves negatives conseqüències a nivell econòmic.

Entre tota aquesta normativa, ens trobem amb aquella que regula la denominada moratòria concursal. Aquesta moratòria s’ha anat ampliant a conseqüència de successives pròrrogues, l’última de les quals s’articula en el Reial Decret-Llei 27/2021 de 23 de novembre, que l’amplia fins al 30 de juny de 2022.

Per tant, fins al 30 de juny de 2022:

  • El deutor que es trobi en estat d’insolvència no tindrà l’obligació de sol·licitar la declaració de concurs, no obstant això, si considera que és convenient fer-ho, evidentment ho podrà sol·licitar.
  • Els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari dels creditors.

És a dir, es crea un escut protector de tal forma que els creditors que pretenguin que el Jutge declari el concurs d’una empresa que els deu diners, no podran sol·licitar-ho abans del 30 de juny. Això suposa un evident benefici, ja que el concurs necessari sol·licitat per un creditor, per llei és considerat culpable, la qual cosa implica que l’Administrador respon amb el seu patrimoni dels deutes de la societat.

Quina és la finalitat d’aquesta moratòria?

El que es pretén és que les empreses viables en condicions normals de mercat comptin amb instruments legals que els permetin mantenir la seva activitat, així com els llocs de treball i disposin de marge per a restablir el seu equilibri patrimonial, fins que entri en vigor la reforma de la Llei Concursal prevista per a juny de 2022.

Quins riscos comporta aquesta moratòria?

  • El col·lapse dels Jutjats en el moment en què finalitzi la moratòria.
  • Que s’incrementin les empreses “zombis”.

Què és una empresa zombi?

Es denomina “zombi” aquella empresa inviable que, en absència d’unes certes mesures de sosteniment financer, desapareixeria en un breu termini de temps.

Per tant, es qualifiquen com “zombis” perquè, encara que estiguin en actiu, la veritat és que no tenen capacitat per a continuar la seva activitat. Subsisteixen artificialment.

Quines conseqüències té la moratòria concursal respecte de les empreses zombi?

Amb la moratòria concursal successivament prorrogada, el que ocorre és que moltes empreses que deurien ja haver afrontat mesures per a la seva supervivència, no ho fan i amb això:

  • Agreugen el seu estat.
  • Provoquen un “efecte va dominar” ja que deixaran de pagar als seus creditors, als quals arrossegaran també a la situació d’insolvència.

En definitiva, els experts coincideixen que la nova moratòria pot suposar una “puntada cap endavant” que acabi originant més perjudicis que beneficis, empitjorant la crisi econòmica derivada del COVID-19.