La planificació fiscal de la nostra declaració de renda no és una tasca exclusiva per a persones amb ingressos elevats. Tots podem prendre decisions abans de final d’any per a reduir la nostra factura amb Hisenda.

Una adequada planificació fiscal li pot suposar un important estalvi d’impostos. És important analitzar sempre, per a cada cas concret, les alternatives possibles per a adoptar les solucions més rendibles.

Vegem seguidament una síntesi d’aquestes. No es tracten les especialitats que, en el seu cas, existeixin en els territoris forals. S’adjunten enllaços a consultes vinculants emeses per la Direcció General de Tributs.

RENDES DEL TREBALL. SALARIS I SOUS

Les indemnitzacions per acomiadament estan exemptes en les quantitats establertes per l’Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de desenvolupament, o en la normativa reguladora de l’execució de sentències, amb el límit de 180.000 euros. És necessari per a poder accedir a l’exempció que la improcedència sigui declarada en l’acte de conciliació davant el SMAC o en la corresponent resolució judicial (DGT V2158-18). Això suposa per al treballador a vegades recórrer a aquests tràmits amb l’únic objectiu d’aconseguir l’exoneració en IRPF.

En cas d’acomiadament per causes econòmiques, contemplat expressament en la norma laboral, la indemnització al fet que té dret el treballador és de 20 dies de salari per any de servei amb un màxim de 12 mensualitats, amb el límit dels 180.000 euros. Els contractes anteriors a 12/02/2012 tenen particularitats. Tingui’s a més en compte que en tot cas són deduïbles les quotes a sindicats i les despeses de defensa jurídica.

L’excés sobre la quantia exempta, i en general, les rendes amb un període de generació superior a dos anys o qualificades com notòriament irregulars, tindran una reducció del 30%.

Els plans de retribució flexible permeten millorar la retribució neta dels treballadors sense que suposi un cost per a l’empresa. El Reglament de l’IRPF considera unes certes exempcions per a determinats productes o serveis. Tals com vals menjar, xecs guarderia, segur de salut, targeta de transport, quan aquests són lliurats per una empresa als seus empleats. Venen oferint una alternativa a aquells treballadors que els paguen amb uns diners que sí que està sotmès a tributació. Convé que l’acord es faci constar en contracte (DGT V1422-18)

Tal com ja va ocórrer en IRPF 2020 (vegeu aquest blog), aquells treballadors que han estat en ERTO i han percebut salaris del SEPE, poden veure’s obligats a presentar la renda l’any vinent, en baixar el llindar d’obligació de presentació en el cas de més d’un pagador.

TRIBUTACIÓ DELS GUANYS PATRIMONIALS PER TRANSMISSIÓ D’ACTIUS AMB APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ABATIMENT

Els coeficients d’abatiment van ser eliminats en 2015. No obstant això, s’ha habilitat un règim transitori pel qual serà possible aplicar aquests coeficients en tant la suma dels imports de les transmissions no excedeixi de 400.000 euros per contribuent.

Això obligarà a tenir un control d’aquestes, així com optar per aplicar-los a aquelles transmissions que incorporin un major guany patrimonial.

TRIBUTACIÓ DEL GUANY PATRIMONIAL DERIVADA DE TRANSMISSIÓ D’ACTIUS PER CONTRIBUENTS MAJORS DE 65 ANYS

La normativa actual contempla l’exempció del guany patrimonial ocasionat per la transmissió de l’habitatge habitual per majors de 65 anys, fins i tot quan la transmissió es produeixi en els 2 anys següents al fet que deixi de ser-la. Si l’habitatge és de diversos titulars, li pot interessar ajornar l’operació fins que tots dos tinguin 65 anys, ja que en cas contrari haurà de tributar el cònjuge que no tingui aquesta edat.

A més de la citada exempció, s’estableix la possibilitat d’excloure de gravamen el guany patrimonial per la transmissió de qualsevol element patrimonial de contribuents majors de 65 anys, amb un límit de 240.000 euros, i sempre que l’import obtingut per la transmissió es destini, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia al seu favor.

REVISIÓ DE LES PÈRDUES PATRIMONIALS I RENDIMENTS DEL CAPITAL PENDENT DE COMPENSACIÓ

L’anterior normativa no permetia la compensació entre rendiments negatius i positius del capital mobiliari. Aquests serien principalment inversions en renda fixa, dipòsits estructurats, operacions d’assegurança) en relació amb guanys/pèrdues de patrimoni (immobles, fons d’inversió, renda variable i derivats). Ara bé, la normativa actual sí que preveu la compensació parcial entre els components amb un límit del 25%.

Un exemple: podem compensar en 2021 en un 25% les pèrdues ocasionades per venda d’accions amb rendiments de comptes corrents.

Si té pèrdues patrimonials d’exercicis anteriors pendents de compensar, li pot interessar materialitzar alguna plusvàlua tàcita procedint a la seva venda, ja que en cas contrari perd aquesta possibilitat si no l’aplica en un màxim de 4 anys.

DEDUCCIÓ PER LLOGUER D’HABITATGE HABITUAL

A partir del 1 de gener de 2015 va quedar suprimida la deducció però es regula un règim transitori que permetrà continuar practicant la deducció a aquells contribuents que amb anterioritat al 1 de gener de 2015 haguessin celebrat un contracte d’arrendament. Serà necessari que el contribuent hagués tingut dret a la deducció en un període impositiu reportat amb anterioritat a aquesta data.

Tingui en compte que la seva Comunitat Autònoma pot contemplar deduccions addicionals per aquest concepte.

APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

Tal com vam tenir ocasió de comentar en blog anterior, la quantia màxima prevista per a les aportacions ha sofert una important caiguda en 2021, quedant fixada en el menor dels següents imports:

  • 30% dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques.
  • 2.000 euros per a tots els contribuents, sense distinció d’edat.

Les aportacions a aquests sistemes seran més beneficioses com més gran sigui el tipus marginal de l’impost.

El Projecte de la Llei de Pressupostos per a 2022 introdueix una reducció addicional en el màxim d’aportacions, establint-se en 1.500 euros. Aquesta reducció tan significativa pot fer atractiu altre tipus d’instruments, com els anomenats plans d’ocupació, o els plans de pensions constituïts a favor de persones amb discapacitat.

DEDUCCIÓ PER INVERSIÓ EN HABITATGE HABITUAL

A partir del 1 de gener de 2013 va quedar suprimida la deducció per inversió en habitatge habitual.

No obstant això, es va establir un règim transitori de deducció per inversió en habitatge habitual, en virtut del qual podran continuar practicant-se la deducció els següents contribuents que haguessin adquirit el seu habitatge habitual o haguessin pagat quantitats per a la seva construcció amb anterioritat a 1 de gener de 2013.

NOVES DEDUCCIONS

Recordi que, amb efectes a partir del 6-10-2021, s’aproven tres noves deduccions temporals per obres de rehabilitació que contribueixin a aconseguir determinades millores de l’eficiència energètica de l’habitatge habitual o arrendat per al seu ús com a habitatge, el destí primordial del qual sigui satisfer la necessitat permanent d’habitatge de l’arrendatari, i en els edificis residencials, acreditades a través de certificat d’eficiència energètica.

DEDUCCIÓ PER DONATIUS

S’adjunta enllaç per a informació detallada, que de forma resumida queda de la següent manera:

Quantia 2021
Menys de 150 euros 75%
Resta Mateixa entitat durant almenys 3 anys 35%
Resta 30%