S’introdueixen importants millores per a recuperar l’IVA de les factures impagades.

La Llei 31/2022, de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, ha modificat els requisits i els tràmits necessaris de recuperació de l’IVA quan es produeixi l’impagament de les operacions. Es detallen a continuació els canvis introduïts per aquesta llei, i que tenen efectes des de l’1 de gener de 2023:

 

  • Es redueix la quantia de 300 a 50 euros, quan el destinatari no actua com a empresari o professional. Cal puntualitzar que no solament afecta a les operacions realitzades a partir del 2023, sinó que també a les realitzades anteriorment que fins i tot estiguin en termini per a ser rectificades.

 

  • Es permet utilitzar qualsevol mitjà per a instar el cobrament del deutor, sempre que es pugui acreditar fefaentment que aquesta reclamació s’ha produït, per la qual cosa aquesta mesura simplifica el tràmit i permet estalviar diners, evitant els costos notarials i d’advocats. Per exemple, el burofax seria un mitjà vàlid.

 

  • S’amplia el termini atorgat per a procedir a la modificació de la base imposable, que podrà realitzar-se en els 6 mesos següents al termini per a considerar el crèdit com a impagat. Recordarem que anteriorment el termini per a la modificació de la base imposable era de tres mesos. Es considera impagat quan transcorre el termini d’un any des de la meritació de l’impost repercutit, 6 mesos per a entitats amb volum de negoci inferior a 6 milions d’euros. S’estableix un règim transitori, on es permet als subjectes passius els crèdits impagats dels quals no hagin superat a la data d’entrada en vigor d’aquesta llei, el termini de 3 mesos que podran utilitzar el nou termini.

 

  • En el cas de processos d’insolvència, s’adapta la norma a la jurisprudència comunitària que ja reconeixia la possibilitat de rectificar la base imposable en cas que el procediment s’estigui produint en un altre país de la Unió Europea sempre que a aquest li resulti d’aplicació el Reglament (UE) 2015/848.